*سوال : وظیفه ی مستحاضه قلیله در صورت تداوم خون در طواف واجب و نماز آن چیست؟

امام خمینی (ره) : برای طواف و نماز وضوی مستقل نیاز دارد. وظاهر فرج را اگر خون به آن رسیده آب بکشد و بنابر احتیاط واجب پنبه را عوض کرده یا تطهیر نماید.(مناسک محشی ، ص302،س727/ تحریر الوسیله ،‌ج1 ،‌ص56، فصل فی الاستحاضه)

آیت الله اراکی : برای طواف و نماز وضوی مستقل نیاز دارد. وظاهر فرج را اگر خون به آن رسیده آب بکشد و پنبه را عوض کرده یا تطهیر نماید.(مناسک محشی ، ص302،س727/ توضیح المسائل ،ص70،م391)

آیت ا... بهجت : برای هر کدام از طواف و نماز آن،‌وضوی مستقل بگیرد. وظاهر فرج را اگر خون به آن رسیده آب بکشد و بنابر احتیاط واجب ، پنبه را عوض کرده یا تطهیر نماید.(وسیلة النجاة ، ص87، م303/ واستتفتاء شفاهی از دفتر معظم له/ توضیح المسائل ، ص78،م382)

 آیت ا... تبریزی : احوط آن است که برای هر کدام از طواف و نماز طواف وضو بگیرد. و ظاهر فرج را اگر خون به آن رسیده آب بکشد و بنابر احتیاط واجب، پنبه را عوض کند.(مناسک حج، ص121،م299/ توضیح المسائل ، ص63،م400)

آیت ا... خامنه ای : برای طواف و نماز وضوی مستقل نیاز دارد. وظاهر فرج را اگر خون به آن رسیده آب بکشد و بنابر احتیاط واجب پنبه را عوض کرده یا تطهیر نماید.(مناسک محشی ، ص302،س727/ تحریر الوسیله ،‌ج1 ،‌ص56، فصل فی الاستحاضه)

آیت ا.. سیستانی : مستحاضه ی قلیله برای هر یک از طواف و نماز طواف بنابر احتیاط واجب وضوی مستقل بگیرد. وظاهر فرج را اگر خون به آن رسیده آب بکشد و همچنین بنابر احتیاط مستحب، پنبه را آب کشیده و یا عوض کند.(مناسک حج، ص217،م296/ و توضیح المسائل ، ص78،م392)

آیت ا.. شبیری زنجانی : : اگر بین طواف و نماز طواف فاصله ی قابل توجهی حاصل نشود، مستحاضه می تواند بدون تکرار اعمال استحاضه، نماز طواف را به جا آورد. ولی اگر بین طواف و نماز طواف فاصله ی قابل توجهی ایجاد گردد و مطمئن نباشد تا پایان نماز خون خارج نمی شود، باید وظایف مستحاضه را تکرار کند، و ظاهر فرج را اگر خون به آن رسیده آب بکشد و به احتیاط واجب ، پنبه و همچنین دستمال را اگر نجس شده عوض کرده یا آب بکشد.(مناسک حج، ص134، م389/ توضیح المسائل، ج1، ص95،م400و401)

آیت ا... صافی گلپایگانی : بنابر احتیاط واجب برای طواف و نماز طواف در صورت استمرار خون وضوی جداگانه بگیرد. وظاهر فرج را اگر خون به آن رسیده آب بکشد و همچنین پنبه را عوض کند.(استفتائات حج، ص139،س425و426/ توضیح المسائل ، ص80،م400)

آیت ا... فاضل لنکرانی : برای طواف یک وضو و برای نماز طواف هم یک وضو بگیرد. وظاهر فرج را اگر خون به آن رسیده آب بکشد و همچنین بنابر احتیاط واجب ،‌پنبه را عوض کرده یا تطهیر نماید.(استفتائات حج و عمره، ص157،س251/ توضیح المسائل ،ص64،م395)

آیت ا... گلپایگانی : بنابر احتیاط برای هر کدام از طواف ونماز طواف وضوی مستقل لازم است.و ظاهر فرج را اگر خون به آن رسیده آب بکشد و پنبه را عوض کند.(مناسک محشی ،ص302،س727،پاورقی2/ توضیح المسائل ، ص67، م400)

آیت ا... مکارم شیرازی : مستحاضه قلیله هم مانند کثیره، بنابر احتیاط برای طواف و نماز طواف هر کدام وضوی مستقل بگیرد. و واجب است از سرایت خون به سایر اعضا جلوگیری کند و اما عوض کردن پنبه و دستمال واجب نیست، هر چند احتیاط است.(حج بانوان، ص104و105،س1و3/ توضیح المسائل ، ص80،م405)

آیت ا... نوری همدانی : بنابر احتیاط واجب برای هر کدام از طواف و نماز،‌یک وضوی مستقل بگیرد. و ظاهر فرج را اگر خون به آن رسیده آب بکشد و پنبه را عوض کند یا آب بکشد.(مناسک الحج، ص138،م288/ توضیح المسائل ، ص82،م395)

آیت ا... وحید خراسانی : احتیاط واجب آن است که برای هر کدام از طواف و نماز آن یک وضو بگیرد. وظاهر فرج را اگر خون به آن رسیده آب بکشد و بنابر احتیاط واجب پنبه را عوض کند.(مناسک حج، ص149،م293/ توضیح المسائل ، ص262،م400)

     http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/