*سؤال: وظیفه ی  حائض نسبت به احرام در میقات مسجد شجره چیست؟

امام خمینی(ره): اگر نمی تواند در حال عبور محرم شود احتیاط آن است که در بیرون مسجد شجره محرم شود و در جحفه یا محاذات آن تجدید احرام نماید.( مناسک محشی ،ص114،م203و205)

آیت... اراکی:  اگر به واسطه ی زیادی جمعیت از عبور از مسجد هم عاجز باشد ، احتیاط آن است که از نزدیک مسجد محرم شود . واحوط آن است که در جحفه احرام را تجدید نماید.(مناسک محشی ،ص114و115،م205،پاورقی 1،استفتائات ،ص90،س11)

آیت.. بهجت (ره): 1. این که با نذر محرم شوند یعنی نذر نمایند که قبل از مسجد محرم شود و احرام آن ها صحیح است .

2.اگر بتوانند بدون توقف از دربی وارد مسجد شوند و از درب دیگر خارج شوند و در محل اصلی محرم شوند احرام آنها صحیح است .

3.اگر نتوانند داخل مسجد شوند ، در خارج مسجد در محاذات آن محرم شوند و بنابر احتیاط در جحفه یا محاذی آن ، احرام را تجدید می نمایند.(مناسک حج و عمره ،ص83،م257الی260،مناسک حج،ص169،س34)

 آیت...تبریزی:  اگر ورود او به مسجد به صورت عبور و گذشتن باشد بدین صورت که از دربی داخل شود و از درب دیگری که کنار درب اولی هم نباشد خارج شود مانعی ندارد،و گرنه در خارج از مسجد محرم شود.والله العالم.( مناسک محشی ،ص113و114،م202 ،پاورقی 1، استفتائات جدیدحج،ج1،ص175،س435)

 آیت...خامنه ای : زنانی که عذر داردند به خاطر ازدحام و امثال آن نمی توانند در حال عبور از داخل مسجد محرم شوند ، واجب است از جحفه یا محاذی آن محرم شوند، کما این که می توانند با نذر شرعی از منزل خود در مدینه احرام ببندند.( مناسک محشی ،ص114و115،م205،پاورقی1،مناسک حج مطابق با فتاوای امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری،ص70،م189)

آیت... خویی:   زن حائض می تواند بیرون از مسجد به گونه ای که محاذی وبرابر آن از طرف راست و چپ باشد احرام ببندد.(مناسک حج،ص108 بااستفاده از مسائل مسجد شجره)

آیت... سیستانی:  برای حائض و نفساء احرام بستن بیرون مسجد شجره کافی است ، ولی اگر در حال گذر از مسجد یا وارد شدن از دری و بیرون رفتن از در دیگر محرم شود صحیح است ، بلکه مطلقاً صحیح است .(مناسک محشی ،ص 114،م203پاورقی3،ملحق مناسک حج،ص68،س110)

 آیت...شبیری زنجانی: جایز نیست زن حائض داخل مسجد شود ، مگر این که احرام او در حال عبور باشد ؛ یعنی از یک در داخل و از در دیگر خارج شود .اگر در غیر حال عبور محرم گردد احرامش صحیح است ، اگر چه در صورتی که از روی عمد و اختیار باشد ، گناه کرده است . اگر نتوانست در حال عبور از مسجد محرم شود ، در خارج مسجد محرم شود.(مناسک حج،ص57،م117و119، استفتاء شفاهی از دفتر معظم له)

آیت...صافی گلپایگانی:  اگر طوری باشد که بتواند  از یک در داخل و از در دیگر خارج شوند مکث نکنند ، میتوانند در حال عبور محرم شوند و اگر نمی توانند ، در بیرون مسجد پشت دیوار آن محرم شوند( استفتائات حج ،ص81،س207)

آیت..فاضل لنکرانی: می تواند در حال عبور از مسجد بدون توقف محرم شود و اگر نتواند در حال عبور از داخل مسجد محرم شود ، باید کنار مسجد محرم شود.(مناسک محشی ،ص114و115،م203و205، پاورقی1،مناسک حج،ص94،م247و250)

 آیت... گلپایگانی(ره):   بر حائض جایز نیست داخل مسجد شجره بشود مگر آنکه از دربی وارد و از درب دیگر خارج شود و در حال حرکت محرم شده و تلبیه گوید و می تواند در خارج مسجد شجره با فاصله نزدیک محرم شود.( آداب و احکام حج ،ص124،م285)

 آیت...مکارم شیرازی:  می تواند در بیرون یا در حال عبور از مسجد شجره محرم شود؛ چون احرام در مسجد واجب نیست( مناسک محشی ،ص114،م203، پاورقی3، مناسک حج ص34،م35)

آیت.. نوری همدانی:  می تواند داخل مسجد شجره شود و در حال عبور احرام ببندد ودر مسجد توقف نکند.و اگر به واسطه ی زیادی جمعیت از عبور از مسجد هم عاجز باشد ، احتیاط آن است که از نزدیک مسجد محرم شود.( مناسک محشی ،ص114و115،م205، پاورقی1،مناسک حج،ص37،م12)

آیت ...وحید خراسانی:  می توانند در نزدیکی مسجد شجره احرام ببندند.(مناسک حج،ص86 با استفاده از میقات های احرام (اول ذوالحلیفه) استفتاء شفاهی از دفتر معظم له)

     http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/