*سؤال : وظیفه فردی که به علت فراموشی یا ندانستن مسأله  در میقات محرم نشده|، چیست؟

 امام خمینی(ره ):کسی که به واسطه فراموشی یا ندانستن مسأله و عذر دیگر بدون احرام از میقات عبور کرد ، پس اگر امکان داشت برگشتن به میقات و به اعمال عمره می توانست با برگشتن برسد، واجب است برگردد و از میقات احرام ببندد، چه داخل حرم شده باشد یا نه . و اگر ممکن نیست ، به نحوی که گفته شد، پس اگر داخل حرم نشده ، از همان جا احرام ببندد و احتیاط مستحب آن است که  هر مقداری می تواند به طرف میقات برگردد .وآنجا محرم شود و اگر  داخل حرم شده ،  واجب است  اگر میتواند و به اعمال عمره میرسد از حرم خارج شود و محرم گردد. و اگر نمی توانند به نحوی که گفته شد همان جا محرم شود و احتیاط مستحب آن است که هر قدر میتواند به طرف خارج حرم برگردد و آن جا محرم گردد ( مناسک محشی ص120،م215)

آیت...اراکی(ره): کسی که به واسطه فراموشی یا ندانستن مسأله و عذر دیگر بدون احرام از میقات عبور کرد ، پس اگر امکان داشت برگشتن به میقات و به اعمال عمره می توانست با برگشتن برسد، واجب است برگردد و از میقات احرام ببندد، چه داخل حرم شده باشد یا نه . و اگر ممکن نیست ، به نحوی که گفته شد، پس اگر داخل حرم نشده ، از همان جا احرام ببندد و احتیاط مستحب آن است که  هر مقداری می تواند به طرف میقات برگردد .وآنجا محرم شود و اگر  داخل حرم شده ، واجب است  اگر میتواند و به اعمال عمره میرسد از حرم خارج شود و محرم گردد. و اگر نمی توانند به نحوی که گفته شد همان جا محرم شود و احتیاط مستحب آن است که هر قدر میتواند به طرف خارج حرم برگردد و آن جا محرم گردد ( مناسک محشی ص120م215)

آیت... بهجت: اگر کسی به خاطر عذری ،مانندبیماری یا فراموشی یا ندانستن مسأله یا ـمیقات در صورتی که ندانستن از روی تقصیر نباشد ـ بدون احرام از میقات عبور نماید ، یا بعد از عبور از میقات بفهمد احرامش باطل بوده چند صورت دارد:

الف)اگر بتواند به میقات برگردد واجب است برگردد و از آنجا محرم شود.

ب)اگر نتواند به میقات برگردد :1لف)اگر به محدوده حرم نرسیده باشد، از همان جا محرم شود.ب)اگر به محدوده حرم رسیده باشد، چنانچه بتواند از حرم خارج شودباید خارج شود و محرم شود و در این دو صورت بنابر احتیاط واجب هر قدر می تواند به نحوی که حج از او فوت نمی شود از حرم فاصله بگیرد. و اگر نتواند از حرم خارج شود از همان جایی که هست محرم می شود هر چند وارد مکه شده باشد( مناسک حج و عمره،ص86و87،م273ـ276)

آیت...تبریزی:1) می تواند از نزدیک ترین میقات ها محرم شود .

2) در صورت حرج از ادنی الحل محرم شود.

3)اگر ادنی الحل هم حرجی باشد از نزدیکترین مکانی که بدون حرج است محرم شود.

4)اگر صورت سوم هم حرجی باشد ، در همان جایی که هست محرم شود.(صراط النجاة ،ج4،ص83،س365)

 آیت... خامنه ای : ): کسی که به واسطه فراموشی یا ندانستن مسأله و عذر دیگر بدون احرام از میقات عبور کرد ، پس اگر امکان داشت برگشتن به میقات و به اعمال عمره می توانست با برگشتن برسد، واجب است برگردد و از میقات احرام ببندد، چه داخل حرم شده باشد یا نه . و اگر ممکن نیست ، به نحوی که گفته شد، پس اگر داخل حرم نشده ، از همان جا احرام ببندد و احتیاط مستحب آن است که  هر مقداری می تواند به طرف میقات برگردد .وآنجا محرم شود و اگر  داخل حرم شده ، واجب است  اگر میتواند و به اعمال عمره میرسد از حرم خارج شود و محرم گردد. و اگر نمی توانند به نحوی که گفته شد همان جا محرم شود و احتیاط مستحب آن است که هر قدر میتواند به طرف خارج حرم برگردد و آن جا محرم گردد ( مناسک محشی ص120م215)

آیت... خویی: 1) اگر بازگشت به میقات ممکن باشد واجب است برگشته و از همان جا احرام ببندد.

2)اگر در حرم باشد و برگشتن به میقات غیر ممکن باشد ولی به خارج حرم ممکن باشد در این صورت لازم است از حرم بیرون رفته و از خارج حرم محرم شود و اولی این است که هر چه قدر که می تواند از حرم دور شود و احرام ببندد.

3)اگر در حرم باشد و برگشتن به خارج حرم برایش ممکن نباشد در این صورت لازم است از جای خود احرام ببندد هر چند وارد مکه شده باشد

4) اگر در خارج ازحرم باشد و نتواند به میقات برگردد که در این صورت لازم است از جای خود محرم شود.و در تمام این چند صورت حکم به صحت عمل مکلّف میشود ( مناسک حج،ص119،120،م 169و170)

آیت...سیستانی : 1) اگر بتواند به میقات برگردد واجب است به میقات برگردد واز همان جا احرام ببندد.

2)اگر در حرم باشد و برگشتن به میقات غیر ممکن باشد رفتن به بیرون حرم ممکن باشد در این صورت لازم است از حرم بیرون رفته و از بیرون حرم محرم شود و اولی این است که هر قدر که می تواند از حرم دور شود سپس از آن جا محرم شود.

3)اگر در حرم باشد و بیرون رفتن از حرم برایش ممکن نباشد در این صورت لازم است از جای خود احرام ببندد هر چند وارد مکه شده باشد .

4) اگر در خارج احرم باشد و نتواند به میقات برگرددو احوط در این صورت این است هر مقدار  ممکن است برگرددو سپس محرم شود ( مناسک حج،ص126،127،م169و170)

آیت..شبیری زنجانی:1) اگر برگشتن به میقات ممکن باشد (یعنی وقت وسعت داشته باشد )واجب است برگرددو از همان جا احرام ببندد( وفرقی نمیکند توجه او به محرم نشدن در قبل از حرم باشد یا بعد ازحرم )و اگر ممکن است به میقات دیگری برود،احرام بستن او درست است اما گناه کرده است.

2) اگر برایش ممکن نباشد که به همان میقات برگردداگر در راه ، میقات دیگری هست ، در آن میقات محرم شود.

3)اگر در خارج حرم متوجه شد، در همان مکان محرم شود

4)اگر داخل حرم متوجه شد ، باید از حرم خارج شود و در همان جا محرم شود، و اگر نمیتواند از حرم خارج شود یا وقت وسعت ندارد ، باید ازهمان جا محرم شود(مناسک حج ،ص126،و127،م169و170)

آیت...صافی گلپایگانی:اگر برگشتن به میقات ممکن است ،برگرددو ازمیقات محرم شود.اگر برگشتن به میقات ممکن نیست ، احتیاط واجب آن است که هر مقدار که ممکن است به سوی میقات برگردد و از آن جا محرم شود و اگر برگشتن به هیچ وجه ممکن نیست از همان مکان احرام خود را ببندد.(استفتائات حج ،ص83،س212،مناسک حج ،ص32،ذیل م14)

 آیت...فاضل لنکرانی: 1)کسی که از روی جهل یا فراموشی یا عذر دیگر بدون احرام از میقات عبور کند،در صورت امکان هر جاکه یادش آمد به میقات برگشته و از آنجا محرم شود.

2) اگر امکان رجوع به میقات نباشد اگر داخل حرم نشده از هر جا یادش آمد محرم شود ، هرچند مستحب است تا میتواند به طرف میقات برگشته و دورتر از حرم محرم شود

3)اگر بعد از دخول به حرم یادش آمد و امکان و فرصت برگشت به خارج حرم را دارد باید خارج شده از ادنی الحل محرم شود.و احتیاط مستحب آن است که تا میتواند به طرف میقات برگردد،و اگر امکان ندارد از داخل حرم محرم شود.(مناسک حج ،ص98،م265،266و267)

آیت...گلپایگانی: واجب است در صورت تمکّن به میقات قبلی رجوع نماید هر چند میقات دیگری در مسیر او باشد والاّ از میقات بعدی  محرم شود و در صورت عدم تمکّن به میقات قبلی و نبود میقات در مسیر او ،  به مقداری که می تواند به طرف میقات برگردد و اگر همین مقدار هم ممکن نیست  از همان محل محرم شود . اگر داخل حرم شده ، در صورت عدم تمکّن از برگشتن به میقات به مقداری که ممکن است برگردد به طرف میقات و اگر این مقدار هم ممکن نبود  در ادنی الحل محرم شود و اگر این مقدار هم ممکن نباشد در همان محل محرم شود.( آداب و احکام حج، ص127،م292و293)

آیت ...شیرازی : اگر بیرون حرم است از همان جا احرام ببندد و اگر وارد حرم شده به بیرون حرم (مثلاًبه تنعیم) برود و احرام ببندد ، و اگر نمی تواند از حرم بیرون برود از همان جا که هست احرام ببنددد.( مناسک حج ،ص44م60)

 آیت...نوری همدانی: کسی که به واسطه فراموشی یا ندانستن مسأله و عذر دیگر بدون احرام از میقات عبور کرد ، پس اگر امکان داشت برگشتن به میقات و به اعمال عمره می توانست با برگشتن برسد، واجب است برگردد و از میقات احرام ببندد، چه داخل حرم شده باشد یا نه . و اگر ممکن نیست ، به نحوی که گفته شد، پس اگر داخل حرم نشده ، از همان جا احرام ببندد و احتیاط مستحب آن است که هر مقداری می تواند به طرف میقات برگردد .و آن جا محرم شود و اگر  داخل حرم شده ،  واجب است  اگر میتواند و به اعمال عمره میرسد از حرم خارج شود و محرم گردد. و اگر نمی توانند به نحوی که گفته شد همان جا محرم شود و احتیاط مستحب آن است که هر قدر میتواند به طرف خارج حرم برگردد و آن جا محرم گردد

 آیت ...وحید خراسانی:1ـاگر امکان برگشتن به میقات باشد باید برگردد و از آن جا احرام ببندد.

2ـ اگر در حرم باشد و امکان بازگشت به میقات نباشد ولی برگشتن به بیرون حرم برایش ممکن باشد باید از حرم بیرون رود و احتیاط واجب آن است به هر اندازه می تواند از حرم دور شود ، سپس احرام بببندد.

3ـ اگر در حرم باشد و امکان بیرون رفتن از حرم نباشد  در این صورت باید از همان جایی که هست اگر چه مکه هم باشد احرام ببندد.

4ـ اگر در بیرون حرم باشد و برگشت به میقات برایش ممکن نباشد در این صورت اگر در مسیر او تا مکه میقات برایش ممکن نباشد در این صورت اگر در مسیر او تا مکه میقات دیگری باشد  باید از آن جا احرام ببندد ولی اگر نبود ، بنابر احتیاط واجب احرام ببندد و آن را تا آخرین جای خارج حرم به تأخیر نیندازد.( مناسک حج ،ص92و،93م166و167)

 

     http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/