آیا آب استنجاء مخرج غائط(‌آب قلیل یا کر) پاک است؟ 

آیت الله مکارم شیرازی : اگر با آب قلیل پاک چیزی را که نجس شده بشویند پاک می شود اما آبی که از آن جدا می شود و آن را «غساله» گویند، نجس است; مگر در آبی که با آن مخرج بول و مدفوع را می شویند که با پنج شرط پاک است:

1: یکی از اوصاف سه گانه نجس را به خود نگرفته باشد.

2: نجاستی از خارج به آن نرسیده باشد.

3:نجاست دیگری مانند خون یا بول همراه آن نباشد.

4:بنابر احتیاط واجب ذرات مدفوع در آب پیدا نباشد.

5: بیشتر از مقدار معمول نجاست به اطراف مخرج نرسیده باشد، ولی پاک بودن این آب به آن معنی است که اگر به بدن و لباس ترشح کند لازم نیست آن را آب بکشند، اما سایر استفاده های آب پاک را از آن نمی توان کرد.

2-با آب کر پاک است

آیت الله وحید خرسانی: 1- آب قلیلى که براى بر طرف کردن عین نجاست روى چیز نجس ریخته شود و از آن جدا گردد نجس است ، و بنابر احتیاط واجب از آب قلیلى که بعد از بر طرف شدن عین نجاست براى آب کشیدن چیز نجس روى آن مى ریزند و از آن جدا مى شود ، اجتناب کنند.

 

آبى که با آن مخرج بول و غائط را مى شویند با پنج شرط چیز پاکى را که با آن ملاقات کند نجس نمى کند:

(اوّل) آن که بو یا رنگ یا مزه اش به واسطه نجاست تغییر نکرده باشد.

(دوم) نجاستى از خارج به آن نرسیده باشد.

(سوم) نجاست دیگرى مثل خون با بول یا غائط بیرون نیامده باشد.

(چهارم) بنابر احتیاط ذرّه هاى غائط در آن آب پیدا نباشد.

(پنجم) بیشتر از مقدار معمول نجاست به اطراف مخرج نرسیده باشد.

اگر چیز نجس را زیر شیرى که متّصل به کرّ است بشویند ، آبى که از آن چیز مى ریزد اگر متّصل به مخزنى باشد که آب آن کمتر از کرّ نباشد ، چنانچه بو یا رنگ یا مزه آن به واسطه نجاست تغییر نکرده باشد پاک است.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/