رقص زن برای زن و رقص مرد برای مرد در صورتی که حرامی در کار نباشه چه حکمی دارد ؟

آیت الله خامنه ای :رقص مرد بنا بر احتیاط واجب حرام است؛ و رقص زن براى زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق کند، مثل این‌که جلسه زنانه تبدیل به مجلس رقص شود، محل اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن است؛ در غیر این‌صورت هم اگر به‌گونه‏ اى باشد که باعث تحریک شهوت شده و یا مفسده‏ اى بر آن مترتب شود، و یا همراه با فعل حرام (مانند موسیقى و آواز حرام) باشد، یا مرد نامحرمى حضور داشته باشد، حرام است. و در حکم فوق تفاوتى بین مجلس عروسى و غیر آن نیست.

ولی رقص زن براى شوهرش یا برعکس، اگر همراه ارتکاب حرامى (مانند گوش دادن به غنا و موسیقى حرام) نباشد، اشکالى ندارد.

آیت الله مکارم شیرازیتنها رقص زن براى شوهرش جایز است، و بقیّه اشکال دارد. البتّه منظور رقص لهوى است، نه هرگونه حرکات منظّم و موزون.

آیت الله سیستانی :  بنا بر احتیاط واجب فقط رقصیدن زن برای همسرش و بر عکس جایز است و آن هم به دور از دید دیگران, بنابر این رقص مرد برای مرد و رقص زن برای زن مخالف احتیاط وجوبی است.

آیت الله فاضل لنکرانی : رقص منشاء فساد است و به احتیاط واجب رقص مطلقا هرچند رقص زن برای زن ها باشد یا رقص مرد برای مرد ها باشد جایز نیست و تنها رقص زن برای شوهرش انهم بدون الات لهو وبدون حضور دیگران ؛ اشکال ندارد.

آیت الله وحید خراسانی : رقص زن برای مردهای اجنبی حرام است اگرچه حرام دیگری نباشد و همچنین رقص زن برای زن دیگر اگر حرام دیگری نباشد بنابراحتیاط واجب ، حرام است.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/