من در روز ماه رمضان به علّت اغواى شیطان تصمیم گرفتم روزه‏ام را باطل کنم لکن قبل از این که عملى که روزه را باطل مى‏کند انجام دهم، از تصمیم خود منصرف شدم حکم روزه‏ام چیست؟ و اگر این امر در روزه غیر ماه رمضان پیش آید چه حکمى دارد؟

آیت الله خامنه ا ی: در روزه ماه رمضان اگر در اثناى روز از نیت روزه گرفتن بر گردد به‌طورى که قصد ادامه روزه نداشته باشد، روزه‏اش باطل مى‏شود و قصد دوباره او براى ادامه روزه فایده ندارد، البته تا اذان مغرب باید از کارى که روزه را باطل مى‌کند خوددارى کند. امّا اگر دچار تردید شود به این معنى که هنوز تصمیم نگرفته است روزه را باطل کند، یا تصمیم بگیرد کارى را که موجب باطل شدن روزه است صورت دهد و هنوز آن را انجام نداده در این دو صورت صحّت‏ روزه او محل اشکال است و احتیاط واجب آن است که روزه را تمام کند و بعداً هم آن را قضا نماید. هر روزه واجب معیّن دیگر ـ مانند نذر معیّن و امثال آن ـ نیز داراى همین حکم است.

آیت الله وحید خراسانی: اگر در روزه واجب معیّنى مثل روزه ماه رمضان ، از نیّت امساک براى خدا برگردد ، یا مردّد شود که برگردد ، و یا این که قصد کند مفطرى از مفطرات را انجام دهد ، یا مردّد شود در انجام مفطر ، روزه اش باطل مى شود ، اگر چه از قصدى که کرده توبه نماید و به نیّت روزه برگردد و کارى هم که روزه را باطل مى کند انجام ندهد.

آنچه در مسأله قبل گذشت که روزه واجب معیّن را باطل مى کند ، در روزه واجبى که وقت آن معیّن نباشد ـ مانند روزه کفّاره یا نذر غیر معیّن ـ مبطل نیست ، و چنانچه پیش از ظهر دوباره به نیّت خود برگردد ، روزه او صحیح است.

آیت الله سیستانی : در ماه رمضان قضا واجب است ، ودر غیر ماه رمضان می تواند مجددا نیت روزه کند

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/