پدر و مادری که برای سقط جنین به پزشک مراجعه می کنند حکم مباشر سقط را دارند و دیه بر انها واجبه یا فقط کار حرامی انجام دادند؟

آیت الله خامنه ایاگر به‌گونه‌اى عمل کنند که آن عمل به آنها مستند شود دیه بر عهده آنهاست و اگر به آنها مستند نباشد، دیه بر عهده مباشر است هر چند آنها کار حرامى انجام داده‌اند.

آیت الله وحید خراسانی : مباشر به سقط کسی است که عمل سقط را انجام می دهد ولی مراجعه آنها برای انجام عمل سقط حرام است.

آیت الله سیستانی : آنها مباشر نیستند وپزشک که به وسیله ای اسقاط می کند مباشر است ولی اگر پزشک فقط دارویی را معرفی کند ومادر خود مصرف کند او مباشر است

 آیت الله مکارم شیرازی:  پزشک در صورتی که اقدامی عملی کند و مادر که خود را در اختیار طبیب قرار داده هر دو مباشرند ولی پدر در فرض سوال مباشر نیست هرچند از گرفتن دیه محروم است.

آیت الله فاضل لنکرانی: اگر پزشک امپول بزند؛ دیه بر پزشک واجب است و پدر و مادر جنین گناهکار حساب می شوند. اگر دکتر امپول نزند کسی دیگری امپول بزند کسی که از روی اگاهی امپول زده دیه براوواجب است و اگر مادر جنین خودش دارو بخورد که سقط کند و جنین سقط شود دیه برمادر جنین واجب است.

 http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/