آیا شیر دادن وظیفه شرعی زن است ؟

آیت الله خامنه ای : بر مادر واجب نیست که فرزندش را- نه مجانى و نه در مقابل اجرت- در صورت منحصر نبودن به او شیر بدهد، بلکه اگر منحصر به او باشد نیز، واجب نیست، در صورتى که حفظ بچه با شیر و مانند آن- با امن از ضرر بر او- ممکن باشد. چنان که در صورتى که منحصر به او باشد، شیر دادن او به طور مجانى واجب نیست بلکه مى‏ تواند از مال فرزند اگر مالى داشته باشد و از مال پدرش اگر فرزند مالى نداشته باشد و پدر داراى مال باشد مطالبه اجرت کند، ولى اگر فرزند مالى نداشته باشد و پدر و جد اگر چه بالا بروند دستشان از مال خالى باشد، بر مادر است که مجاناً او را شیر بدهد، چه به مباشرت خودش یا با اجیر کردن مرضعه دیگر یا به غیر آن از راه‏ هاى حفظ بچه در صورتى که براى او ضرر نداشته باشد، و اجرت یا نفقه او بر مادرش است.

مادر در شیر دادن به فرزندش بر غیر مادر، اولویت دارد، در صورتى که متبرع باشد یا چیزى را طلب کند که غیر او آن را مطالبه مى‏ کند یا کمتر از آن مطالبه نماید. و اما اگر بیشتر مطالبه کند یا اجرت بخواهد و حال آن‏که زنى هست که تبرّعاً انجام مى‏ دهد، پدر حق دارد او را تسلیم به غیر مادر کند.

آیت الله مکارم شیرازی :‌ شیر دادن و کار خانه و بچه داری بر زن واجب نیست ولی معلوم است که مادران به فرزندان خود علاقه مند هستند همان علاقه ای که آنها را وادار می کند که از شیره جان خود به آنها بدهند.

آیت الله وحید خراسانی : براى شیر دادن بچّه بهتر از هرکس مادر اوست ، و سزاوار است که مادر براى شیر دادن فرزند از شوهر خود مزد نگیرد ، و خوب است که شوهر مزد بدهد ، و اگر مادر بخواهد بیشتر از دایه مزد بگیرد ، شوهر مى تواند بچّه را از او گرفته و به دایه بدهد.

ـ   مستحبّ است دایه اى که براى طفل مى گیرند دوازده امامى و داراى عقل و عفّت و صورت نیکو باشد ، و مکروه است کم عقل ، یا بد صورت ، یا بد خلق ، یا زنا زاده باشد ، و نیز مکروه است دایه اى بگیرند که بچّه اى که دارد از زنا بدنیا آمده باشد.

ـ   احتیاط مستحبّ آن است که زنها به هر بچّه اى شیر ندهند ، زیرا ممکن است فراموش شود که به چه کسانى شیر داده اند و بعد دو نفر محرم با یکدیگر ازدواج نمایند.

ـ   سزاوار است کسانى که به واسطه شیر خوردن خویشى پیدا مى کنند ، یکدیگررا احترام نمایند ، ولى از یکدیگر ارث نمى برند ، و حقوق خویشاوندى که انسان با خویشان خود دارد براى آنان نیست.

ـ   مستحبّ است بچّه را دو سال تمام شیر بدهند.

ـ   اگر به واسطه شیر دادن حقّ شوهر از بین نرود ، زن مى تواند بدون اجازه شوهر بچّه دیگران را شیر دهد ، ولى جایز نیست بچّه اى را شیر دهد که به واسطه شیر دادن به آن بچّه به شوهر خود حرام مى شود.

و امّا آنچه مشهور فقهاء «اعلى الله مقامهم» فرموده اند که: «اگر مردى دختر شیرخوارى را براى خود عقد کرده باشد ، زنش نباید آن دختررا شیر دهد ، چون اگر آن دختر را شیر دهد، خودش مادر زن شوهرش مى شود و بر او حرام مى گردد» محلّ اشکال است، ولى دخترى را که شوهر عقد کرده بر او حرام مى شود، چه شیر از شوهر باشد ، و چه شیر از غیر شوهر باشد و زن مدخوله باشد.

آیت الله فاضل لنکرانی : اگر بچه غیراز شیر مادر قابل تغذیه باشد و شیر ندادن مادر ضرر مهمی بر بچه وارد نکند وظیفه زن نیست که شیر بدهد ولی اگر شیر ندادن ضرر مهمی وارد کندباید به بچه شیر بدهد لیکن می تواند از شوهرش مزد شیر دادن خود را بگیرید.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/