1- می خواستم بپرسم اگر کسی که بچه دار نمی شود و مدت 20 سال است که بچه دار نشده و یک راه حل جدید برای او تجویز کرده اند که باید یک زن که بتواند صیغه شود و شرایط صیغه را داشته باشد پیدا شود برای مدت 72 ساعت منی مرد در رحم ان زن صیغه ای بماند و بعد ان را بیرون آورده و به داخل رحم زنی که بچه دار نمی شود انتقال دهند آیا گناه دارد یا نه ؟ شرایط آن چیست؟
 2-اگر صیغه خوانده شود حکم ان فرزندی که به دنیا می آید برای زن صیغه ای چیست؟

آیت الله خامنه ای ج1) اگر مستلزم لمس و نظر حرام نباشد، فی نفسه اشکال ندارد.

ج2) بچه متعلق به صاحب نطفه و به زنى است که صاحب تخمک است.

آیت الله مکارم شیرازی :‌  1- در فرض سوال اشکال ندارد ولی چون غالباً مستلزم نگاه و لمس حرام است تنها در موارد ضرورت مجاز است.

2ـ فرزند متعلق به صاحبان نطفه است هر چند بر مادر جانشین محرم است.

آیت الله وحید خراسانی :‌1- در فرضِ شما اگر زنی که بچه دار نمی شود همسر همان مردی است که منی او را گرفته اند اشکالی ندارد ولی چنانچه بوسیله غیر شوهر انجام می شود و متوقف بر انجام کار حرامی - مثل نگاه و لمس غیر شوهر به عورت زن یا نگاه و لمس نامحرم به بدن نامحرم - باشد ارتکاب آن کار حرام است.

2- صاحب نطفه پدر است و زنی که به وسیله تلقیح بچه دار شده مادر آن بچه است.

آیت الله سیستانی : اگر اسپرم مردى دیگر وارد رحم زن کنند که قطعا جایز نیست ولى اگر تخمک زن را در خارج از رحم با اسپرم مردى دیگر بارور کنند ودر رحم او جاى دهند از این جهت حرام نیست گرچه خلاف احتیاط است ولى چون این امر مستلزم کشف عورت مى شود از این جهت در غیر حال ضرورت جایز نیست وضرورت بر فرض که باشد با یک فرزند برطرف مى شود ودر هر حال این بچه فرزند شوهر نیست وجایز نیست اورا به نام خود ثبت کند واو را فرزند خود بداند یا بخواند , و نیاز به خواندن صیغه ندارد 

و اگر تخمک بارور شده زنى در رحم زن دیگرى گذاشته شود و در آنجا رشد کند و فرزندى به دنیا آید ، در ترتیب احکام مادر و فرزند نسبت به هر کدام از آن دو زن ، باید رعایت احتیاط شود ، گر چه محرمیت او با صاحب رحم ثابت است .

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/