یک کتابخانه درزیر زمین مسجد داریم که از طرف پایگاه مسجد آن را به مهد کودک اجاره دادیم اول اینکه این کار صحیح است و مشکلی شرعی نداره و بعداینکه ما پولش را صرف بسیج میکنیم چه حکمی دارد؟ 

آیت الله خامنه ای: اگر مخالف با جهت وقف نباشد، فی نفسه اشکال ندارد.

آیت الله وحید خراسانی :زیرزمین مسجد اگر مسجد باشد این کار جایز نیست و اگر موقوفه مسجد باشد باید متولی موقوفه به همان نحوه ای که واقف وقف کرده عمل نماید.

 آیت الله فاضل لنکرانی  :اجاره دادن زیر زمین مسجد به مهد کودک  جایز نیست و زیرزمین ساختمان مسجد نیز جزء مسجد است و هر کاری که منافات با مسجد بودن بودن داشته باشد حرام است . و هم چنین اگر مسجد درامد داشته باشد باید زیر نظر متولیان مسجد برای خود مسجد مصرف شود و صرف پول مسجد در امور بسیج جایز نیست.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com  /