میتی را اشتباها غسل دهند نبش قبر جایز تا چه زمان میتونن و به اجازه کی؟

آیت الله خامنه ای: اگر بدن متلاشى نباشد و موجب هتک او هم نباشد واجب است و اجازه کسى لازم نیست ولى براى انجام دادن غسل اجازه ولىّ او لازم است.

آیت الله مکارم شیرازی: نبش قبر مسلمان یعنى شکافتن قبر او حرام است، هر چند طفل یا دیوانه باشد و منظور از نبش قبر آن است

که آن را طورى بشکافند که آثار بدن میّت ظاهر شود و اگر بدن ظاهر نشود اشکال ندارد، مگر این که موجب هتک و بى احترامى باشد.


نبش قبر در چند مورد حرام نیست:

1ـ در صورتى که میّت در زمین غصبى دفن شده باشد و مالک زمین راضى نشود، همچنین اگر کفن یا چیز دیگرى که با میّت دفن شده غصبى باشد،

یا چیزى از اموال میّت که به ورثه تعلّق دارد با او دفن شده باشد و ورثه راضى نشوند که آن چیز در قبر بماند (مانند انگشتر یا زینت آلات قیمتى) حتّى

اگر راضى شوند و ماندن آن در قبر اسراف باشد باید آن را بیرون آورند، امّا اگر میّت وصیّت کرده که دعا یا انگشترى را مثلاً با او دفن کنند در صورتى که

وصیّت او بیش از ثلث نباشد و اسراف محسوب نشود نمى توانند قبر را بشکافند.

2ـ در صورتى که براى اثبات حقّى لازم باشد بدن میّت را ببینند.

3ـ در موردى که میّت را در جایى دفن کرده اند که نسبت به او بى احترامى است، مانند قبرستان کفّار، یا جایى که کثافات مى ریزند.

4ـ براى انجام یک مطلب شرعى که اهمّیّت آن از شکافتن قبر بیشتر است، مثل این که بخواهند بچه زنده اى را از شکم زن حامله بیرون

آورند (البتّه معلوم است بچّه مدّت کمى بعد از مادر ممکن است زنده بماند).

5ـ در جایى که بترسند درنده اى به بدن میّت آسیب برساند، یا دشمن آن را بیرون آورد.

6ـ در موردى که قسمتى از بدن میّت با او دفن نشده و بخواهند دفن کنند، ولى احتیاط واجب آن است که آن قسمت را طورى دفن کنند که بدن میّت ظاهر نشود.

آیت الله سیستانی : اگر مستلزم هتک نشود اشکال ندارد

آیت الله وحید خراسانی : در فرض سوال اگر شکافتن قبر موجب هتک حرمت میت نباشد باید نبش کنند و به صورت صحیح غسل دهند.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/