بنده مقلد ایت الله مکارم شیرازیم 
با توچه به اینکه شهر قم مشغول زندگی هستم (7 سال) و از طرفی زادگاهمون هم اراکه و کشت و کار داریم ولی در طول سال به سه ماه نمی رسه ،

شاید ماهی یکی دو روز نه سفر شغلی بیشتر سفر صله رحمی است سوال بنده اینه که ایا زداگاهم باتوجه به توضیحات حکم وطن رادارد یا ندارد ؟
دوم اینکه : برفرض که حکم وطن نداشته باشه می تونم به مرجع دیگری که زادگاه را وطن می داند رجوع کنم 
سوم اینکه : نماز و رورزه های سال های گذشته که جاهل به حکم بودم چی میشه
؟

جواب :  1ـ هرگاه شخصى قصد بازگشت به وطن سابق را جهت سکونت مستمر داشته باشد، ولى عملا مدّت طولانى گذشته (مثلا پنج سال) و هنوز بازنگشته،

اعراض عملى حاصل شده، و نماز و روزه اش در آنجا شکسته است. مگر اینکه سالی سه چهار ماه، هر چند به صورت پراکنده در آنجا سکونت داشته باشد.
2ـ اگر در این مساله از ما تقلید نکرده اید می توانید به مجتهد دیگری مراجعه نمایید.
3ـ کسى که مى داند مسافر است و نماز را باید شکسته بخواند اگر عمداً تمام بخواند باطل است، همچنین اگر فراموش کند که نماز مسافر شکسته است

و تمام بخواند باید اعاده کند و نیز اگر حکم نماز مسافر را مى دانست امّا توجّه نداشت که در حال سفر است و نمازش را تمام بخواند، امّا اگر اصلاً این حکم را نمى دانست

که وظیفه مسافر نماز شکسته است و هنوز این مسأله را نشنیده بود اگر به جاى نماز شکسته نماز را تمام بخواند نمازش صحیح است.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/