اگر در حال روزه کسی زن خود را بغل کند و بدنش سست شده ولی منی از او خارج نشود، تکلیفش چیست؟

تا وقتی که منی از انسان خارج نشود، جنب نمی شود و غسل واجب نیست. فتوای مراجع تقلید در این زمینه چنین است: « اگر منى از جاى خود حرکت کند و بیرون نیاید، یا انسان شک کند که منى از او بیرون آمده یا نه، غسل بر او واجب نیست».‏ بنا براین چون جنب نشده است، روزه او نیز صحیح است.

اما در صورتی که منی با بازی و ملاعبه از انسان منی خارج شود گرچه جنب می شود اما باطل شدن روزه او دو حالت دارد:

1. اگر عادت مرد یا زن این باشد که معمولاً در هنگام ملاعبه و بازی و بغل کردن همسر منی از آنها خارج می شود، در صورت بیرون آمدن منی، روزه باطل است.و باید قضاء آن را بجا آورند.

2. اگر عادت مرد یا زن این نباشد که در هنگام ملاعبه و بازی و بغل کردن همسر منی از آنها خارج شود ولی اتفاقی در موردی، منی از آنان خارج شود، روزه باطل نیست و باید برای نماز غسل جنابت کنند؛

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/