آیا ریختن قطره درگوش روزه را باطل می کند؟


نظر مراجع معظم تقلید : اگر دارو به حلق نرسد و یا به حلق برسد ولى فرو نبرد، روزه‏اش باطل نمى‏شود.