سوال اول :به مدرسه غیرانتفاعی و خصوصی می رم که یکی از اساتیدش خانم و زن می باشه که زیاد رعیات حجاب نمی کنه و خانم بی خیال و بی حجابی است و ظاهرا به لحاظ فقهی متهتکه هستند و براش اهمیت نداره حجاب آیا نگاه کردن بدون قصد لذت و خطر افتادن به گناه اشکال دارد 

سوال دوم : آیا خانم های بی حجابی که توی خیابان به این شکل هستند و متهتکه هستنید همین حکم را دارند ؟

آیت الله خامنه ای : ج1و2) بطور کلی نگاه به زن نامحرم جایز نیست مگر به صورت و دست‌ها تا مچ در صورتى که زینت و آرایش نشده باشد، و نگاه به آن هم با قصد لذّت و ریبه صورت نگیرد. و در این حکم فرقى بین استاد و غیر آن نیست.

آیت الله وحید خراسانی : نگاه کردن مرد به بدن و موى زن نامحرم ـ چه با قصد لذّت و چه بدون آن ، و چه با ترس وقوع در حرام و چه بدون آن ـ حرام است ، و نگاه کردن بصورت و دستهاى او اگر به قصد لذّت باشد یا ترس وقوع در حرام داشته باشد ، حرام است ، و احتیاط مستحبّ آن است که بصورت و دستها تا مچ ـ هر چند بدون قصد لذّت و ترس وقوع در حرام ـ نگاه نکند ، و نیز نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم حرام است مگر به جاهایى که سیره متشرّعه و متدیّنین بر پوشانیدن آن نیست ، مانند سر و صورت و گردن و دستها و ساق پاها ، که نگاه کردن زن به این مواضع بدون قصد لذّت و ترس وقوع در حرام جایز است.

زنهایى که اگر آنهارا از نپوشیدن بدن خود از نامحرم نهى کنند تأثیر در آنها ندارد ـ چه کافر و چه مسلمان ـ نگاه کردن به جاهایى از بدن آنها که بحسب متعارف عادت بپوشانیدن آن ندارند در صورتى که قصد لذّت و ترس وقوع در حرام نباشد ، جایز است.

آیت الله سیستانی : نگاه کردن بدون شهوت و بیم افتادن به گناه حرام نیست

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/