حضانت فرزند پسرودخترتاچه سنی به مادر تکلیف شده است

آیت الله خامنه ای : حضانت فرزند پسر تا دو سالگى و فرزند دختر تا هفت سالگى با مادر است و پس از آن با پدر خواهد بود. 

آیت الله مکارم شیرازی: مشهور در میان فقها این است که حضانت دختر تا هفت سال و پسر تا دو سال در اختیار مادر است

آیت الله وحید خراسانی: به مادر تکلیف نشده است بلکه حق او می باشد.

تا دو سال پسر یا دختر تمام نشده پدر نمى تواند او را از مادرش جدا کند ، و احتیاط واجب آن است که دختررا تا هفت سال از مادرش جدا نکند.

آیت الله نوری همدانی: بنابر مشهور حضانت یعنی حفظ و پرورش نوازد پسر تا دو سال و نوزاد دختر تا هفت سال حق مادر است به شرط اینکه عاقل و مسلمان و آزاد باشد و با دیگری شهور نکرده باشد.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/