کسی که شک دارد قرشی است یا غیر قرشی، وظیفة او نسبت به خون‌هایی که در فاصلة پنجاه تا شصت سالگی با شرایط حیض می‌بیند، چیست؟

امام خمینی(قدس ره)(؛ درملحق کردن قرشیه به غیر قرشیه اشکال است (بین تروک حائض و اعمال مستحاضه جمع کند).
آیات عظام اراکی(قدس ره)؛ گلپایگانی(قدس ره)و صافی گلپایگانی(دام ظله)؛ استحاضه است.
آیت‌الله بهجت(قدس ره)؛ می‌تواند حیض قرار دهد.
آیت‌الله تبریزی(قدس ره)؛ اگر با نشانه‌های حیض یا در روزهای عادتش خون ببیند، بین تروک حائض و اعمال مستحاضه جمع کند.
آیت‌الله خوئی(قدس ره)؛ اگر با نشانه‌های حیض یا در روزهای عادتش خون ببیند، بنابر احتیاط بین تروک حائض و اعمال مستحاضه جمع کند.
آیات عظام وحید خراسانی(دام ظله)و نوری همدانی(دام ظله)؛اگر با نشانه‌های حیض یا در روزهای عادتش خون ببیند، بنابر احتیاط واجب بین تروک حائض و اعمال مستحاضه جمع کند.
آیات عظام سیستانی(دام ظله)؛ شبیری زنجانی(دام ظله)و مکارم شیرازی(دام ظله)؛ حیض است.
آیت‌الله فاضل لنکرانی(قدس ره)؛ بنابر احتیاط، بین تروک حائض و اعمال مستحاضه جمع کند.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/