وظیفة مستحاضه نسبت به وضوی مجدد در نمازهای مستحبی پی در پی یا نماز مستحبی‌ای که بعد از نماز واجب خوانده می‌شود، چیست؟

آیات عظام امام خمینی(قدس سره)؛ اراکی(قدس سره)؛ بهجت(قدس سره)؛ خامنه‌ای(دام ظله)؛ صافی گلپایگانی(دام ظله)؛ فاضل لنکرانی(قدس سره)و گلپایگانی(قدس سره)؛‌ باید برای هر نماز، وضو بگیرد.
آیت‌الله تبریزی(قدس سره)؛ مستحاضة قلیله و متوسطه باید بر هر نماز، وضو بگیرد. مستحاضة کثیره اگر بعد از انجام غسل نماز واجب، بخواهد نمازهای نافله بخواند، وضو نمی‌خواهد؛ ولی اگر بخواهد نمازهای مستقل مانند نماز آیات یا نماز شب و غیره بخواند، فقط نیاز به وضو دارد.
آیات عظام خوئی(قدس سره)و سیستانی(دام ظله)؛ مستحاضة قلیله و متوسطه برای هر نماز، باید وضو بگیرد. مستحاضة کثیره اگر بخواهد بعد از غسل نماز واجب، نمازهای مستحبی یا واجب بخواند، وضو لازم ندارد.
آیت‌الله شبیری زنجانی(دام ظله)؛ مستحاضة قلیله و متوسطه باید برای هر نماز، وضو بگیرد و مستحاضة کثیره بنا بر احتیاط واجب برای هر نماز، وضو بگیرد.
آیت‌الله مکارم شیرازی(دام ظله)؛ در مستحاضة قلیله می‌تواند با یک وضو، چند نماز مستحبی پی در پی بخواند و بعد از وضو برای نماز واجب نیز بلافاصله می‌تواند نماز مستحبی بخواند. مستحاضة کثیره اگر بعد از نماز واجب، نمازهای مستحبی پی ‌در پی بخواند، وضو لازم نیست و اگر بخواهد در اوقات دیگر، نمازهای مستحبیِ پی‌ در پی بخواند، یک وضو کافی است.
آیت‌الله نوری همدانی(دام ظله)؛ مستحاضة قلیله و متوسطه باید برای هر نماز، وضو بگیرد. در کثیره غسل از وضو کفایت می‌کند؛ یعنی با انجام غسل برای نماز واجب می‌تواند بعد از نماز، نمازهای مستحبیِ پی‌ در پی بخواند.
آیت‌الله وحید خراسانی(دام ظله)؛ قلیله و متوسطه باید برای هر نماز، وضو بگیرد. کثیره اگر بعد از نماز واجب، نمازهای مستحبی پی ‌در پی بخواند، وضو لازم نیست.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/