آیا مستحاضه برای خواندن نماز احتیاط، سجده و تشهد فراموش شده و سجدة سهو، نیاز به غسل و وضوی مجدد دارد؟

آیات عظام امام خمینی(قدس سره)؛ ؛ سیستانی(دام ظله)؛ شبیری زنجانی(دام ظله)؛ فاضل لنکرانی(قدس سره) مکارم شیرازی(دام ظله)و نوری همدانی(دام ظله)؛ اگر آن‌ها را بعد از نماز فوراً به جا آورد، لازم نیست کارهای استحاضه را انجام دهد.
آیت‌الله وحید خراسانی(دام ظله)؛ برای خواندن نماز احتیاط و سجده و تشهد فراموش شده و دو سجدة سهوی که برای تشهد فراموش شده باید به جا آورد، در صورتی که آن‌ها را بعد از نماز فوراً انجام دهد، واجب نیست کارهای استحاضه را انجام دهد و برای سجدة سهو نماز، انجام کارهای استحاضه لازم نیست.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/