وظیفة مستحاضه برای نماز آیات و اعادة فریضه

 آیا مستحاضه در موارد ذیل نیاز به غسل و وضوی مستقل دارد؟

الف) نماز آیات ب) اعادة نماز خوانده شده به نیت احتیاط به صورت فرادی یا جماعت
امام خمینی(قدس سره)؛ الف) اگر در وقت یومیه نماز آیات بر مستحاضه واجب شود، احتیاط واجب آن است که با یک غسل و وضو به جا نیاورد و اگر در غیر وقت یومیه واجب شود، باید برای نماز آیات کارهایی را که برای نماز یومیه واجب است انجام دهد. ب) باید تمام کارهای استحاضه را دوباره انجام دهد.
آیت‌الله اراکی(قدس سره)؛ الف) بله باید غسل و وضوی مستقل انجام دهد، حتی اگر بین نماز یومیه و آیات فاصله نیندازد. ب) باید تمام کارهای استحاضه را دوباره انجام دهد.
آیت‌الله خوئی(قدس سره)؛ الف) قلیله و متوسطه باید وضو بگیرند و مستحاضة کثیره بنابر احتیاط واجب باید غسل نماید و در کثیره، غسل کفایت از وضو می‌کند. ب) باید تمام کارهای استحاضه را دوباره انجام دهد.
آیت‌الله‌ سیستانی(دام ظله)؛ الف) بنابر احتیاط واجب غسل و وضوی مستقل لازم است و لو در وقت یومیه اتفاق بیفتد. ب) باید تمام کارهای استحاضه را دوباره انجام دهد.
آیات‌ عظام شبیری زنجانی(دام ظله) و فاضل لنکرانی(قدس سره) و گلپایگانی(قدس سره) ؛ الف) بله باید غسل و وضوی مستقل انجام دهد، حتی اگر بین نماز یومیه و آیات فاصله نیندازد. ب) باید تمام کارهای استحاضه را دوباره انجام دهد.
آیت‌الله مکارم شیرازی(دام ظله ؛ در صورتی که غسل‌های روزانه خود را انجام دهد، غسل دیگری لازم نیست؛ ولی باید وضو بگیرد.
آیت‌الله نوری همدانی(دام ظله)؛ الف) بنابر احتیاط واجب غسل و وضو لازم است. ب) باید تمام کارهای استحاضه را دوباره انجام دهد.
* با توجه به مسئله 282 هدایة العباد و 427 توضیح المسائل، چنانچه مستحاضه کثیره بخواهد بعد از نماز فریضه، همان نماز را اعاده کند، یا نماز آیات بخواند یا نمازهای مستحبی پی در پی بخواند، آیا وضو و غسل مجدد لازم است یا به همان اکتفا کند؟
آیت‌الله صافی گلپایگانی(دام ظله) ؛ با استمرار دم برای نوافل یومیه، غسل فریضه است و در سایر موارد مانند نماز آیات و اعادة فریضه و نمازهای مستحبی مانند نماز جعفر طیّار غسل مجدد لازم است. الف) بله باید غسل و وضوی مستقل انجام دهد، حتی اگر بین نماز یومیه و آیات فاصله نیندازد.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/