* طلاق زن مستحاضه چه حکمی دارد؟ با چه شرایطی صحیح است؟

* آیات عظام امام خمینی(ره)(13)؛ اراکی(ره)(14)؛ بهجت(ره)(15)؛ تبریزی(ره)(16)؛ خویی(ره)(17)؛ سیستانی(مد)(18)؛ صافی گلپایگانی(مد)(19)؛ فاضل لنکرانی(ره)(20)؛ گلپایگانی(ره)(21) و نوری همدانی(مد)(22)؛ طلاق زن مستحاضه مشروط به انجام غسل نیست.

* آیت‌الله خامنه‌ای(مد)(23)؛ طلاق زن مستحاضه صحیح است.

* آیت‌الله شبیری زنجانی(مد)(24)؛ طلاق زن مستحاضه صحیح است، مشروط بر رعایت سایر شرایط طلاق.

* آیت‌الله مکارم شیرازی(مد)(25)؛ در صورتی که غسل‌های خود را انجام داده باشد، طلاق او در طُهر غیر مواقع صحیح است.

* آیت‌الله وحید خراسانی(مد)(26)؛ در فرض سؤال مانعی ندارد.

3. تحریرالوسیلة، ج 1، ص 59 و 60 ، م 8 .

14. توضیح المسائل، ص 462 و با استفاده از م 22513.

15. استفتائات، ج 1، ص 254، س 907.

16. المسائل المنتخبة، ص 37، م 85.

17. همان.

18. همان، ص 54، م 88 .

19. هدایة العباد، ج 1، ص 49، م 294.

20. الاحکام الواضحة، ص 394، با استفاده از م 1758.

21. هدایة العباد، ج 1، ص 59، م 294.

22. منتخب المسائل، ص 40، م 85 .

23. با استفاده از استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات جامعة الزهراء(س).

24. همان.

25. احکام بانوان، ص 82، س 237.

26. با استفاده از استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات جامعة الزهراء(س).