شرایط صحت روزة مستحاضه

* شرایط صحت روزة (واجب و مستحب) زن مستحاضه چیست؟

* آیات عظام امام خمینی(ره)(1)؛ تبریزی(ره)(2)؛ خوئی(ره)(3)؛ نوری همدانی(مد)(4) و وحید خراسانی(مد)(5)؛ روزة زن مستحاضه قلیله مشروط به وضو نیست. روزه زن مستحاضه متوسط مشروطه به غسل روزانه است. روزة زن مستحاضه کثیره مشروط به غسل‌های روزانه است و بنابر احتیاط واجب غسل شب گذشته را نیز باید انجام دهد.

* آیت‌الله بهجت(ره)(6)؛ روزة زن مستحاضه قلیله مشروط به وضو نیست. روزه زن مستحاضه متوسطه بنا بر احتیاط واجب مشروط به غسل روزانه است. روزة زن مستحاضه کثیره مشروط به غسل‌های روزانه است.

* آیات‌ عظام سیستانی(مد)(7) و شبیری زنجانی(مد)(8)؛ روزة زن مستحاضه قلیله مشروط به وضو نیست. روزه زن مستحاضه متوسطه و کثیره مشروط به غسل‌ نیست.

* آیات‌ عظام صافی گلپایگانی(مد)(9) و گلپایگانی(ره)(10)؛ روزة زن مستحاضه متوسطه بنابر احتیاط واجب مشروط به غسل روزانه است. روزة زن مستحاضه کثیره بنابر احتیاط واجب مشروط به غسل روزانه است و بنابر احتیاط واجب غسل شب گذشته را نیز باید انجام دهد.

* آیت‌الله‌ فاضل لنکرانی(ره) (11)؛ روزة زن مستحاضه قلیله مشروط به وضو نیست. روزه زن مستحاضه متوسطه مشروط به غسل روزانه است. روزة زن مستحاضه کثیره مشروط به غسل‌های روزانه است و انجام غسل شب گذشته، احتیاط مستحب است.

* آیت‌الله مکارم شیرازی(مد)(12)؛ روزة زن مستحاضه قلیله مشروط به وضو نیست. روزه زن مستحاضه کثیره بنا بر احتیاط واجب مشروط به غسل روزانه است و بنابر احتیاط واجب غسل شب گذشته را نیز باید انجام دهد.

پی‌نوشت:

1. العروة ‌الوثقی، ج 1، ص 251، م 12، پاورقی 5 و ج 2، ص 46، الرابع، پاورقی 4؛ تحریرالوسیلة، ج 1، ص 53، م 6.

2. استفتائات، ج 1، ص 138، س 656؛ توضیح المسائل، ص 66 ، م 424؛ منهاج الصالحین، ج 1، ص 72، م 252 و ص 270، م 992.

3. العروة الوثقی مع تعلیقه، ج 1، ص 235، م 12، پاورقی 3 و ص 236، پاورقی 1؛ منهاج الصالحین، ج 1، ص 68، م 252 و ص 266، م 992.

4. التعلیقات علی کتاب العروة‌ الوثقی، ص 71، م 12 و ص 189، م الرابع؛ توضیح المسائل، ص 86، م 419.

5. منهاج الصالحین، ج 2، ص 78، م 252 و ص 284، م 992؛ توضیح المسائل، ص 266، م 424 و ص 495، م 1651.

6. وسیلة النجاة، ج 1، ص 86، م 6 و ص 304،‌ م 1092؛ توضیح المسائل، ص 259، م 1321.

7. العروة ‌الوثقی مع تعلیقه، ج 1، ص 264، م 12، پاورقی 947 و ج 2، ص 450، الرابع، پاورقی 177؛ منهاج الصالحین، ج 1، ص 90، م 252.

8. المسائل الشرعیة، ص 94، م 424 و ص 357، م 1651.

9. هدایة العباد، ج 1، ص 48، م 287 و ص 219، م 1287؛ توضیح المسائل، ص 84، م 424 و ص 322، م 1652.

10. العروة الوثقی، ج 1، ص 251، م 12، پاورقی 6 و ج 2، ص 46، الرابع، پاورقی 3.

11. العروة الوثقی مع تعلیقات، ج 1، ص 227، م 12، پاورقی 2 و 3.

12. العروة الوثقی مع تعلیقات، ج 1، ص 274، م 12، پاورقی 9 و ج 2، ص 49، الرابع و ص 50، پاورقی 7؛ توضیح المسائل، ص 81، م 418.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/