دیه سقط جنین چه مقدار می‌باشد؟

امام خمینی(ره)؛ اگر نطفه در رحم مستقر شده باشد 20 دینار ـ اگر علقه باشد 40 دینار ـ اگر مضغه باشد 60 دینار ـ اگر گوشت او را نپوشانده باشد و استخوان باشد 80 دینار ـ اگر گوشت او را پوشانده و خلقت او کامل نشده باشد 100 دینار (چه دختر، چه پسر) ـ ولی اگر روح در او دمیده باشد 1000 دینار در پسر و نصف در دختر.

آیت‌الله اراکی(ره) ؛ اگر نطفه باشد 20 مثقال شرعی از طلای مسکوک و هر مثقال برابر با 18 حمصه (نخود) ـ اگر علقه باشد 40 مثقال شرعی ـ اگر مضغه باشد 60 مثقال شرعی ـ اگر دارای استخوان باشد 80 مثقال ـ اگر گوشت آورده، ولی هنوز روح در او دمیده نشده باشد 100 مثقال ـ و اگر روح دمیده شده، دیة‌ پسر 1000 مثقال و دیة دختر 500 مثقال شرعی از طلای مسکوک است.

آیت‌الله بهجت(ره))؛ اگر نطفه باشد 20 مثقال ـ اگر علقه باشد 40 مثقال شرعی ـ اگر مضغه باشد 60 مثقال شرعی ـ اگر دارای استخوان باشد 80 مثقال ـ اگر گوشت آورده، ولی هنوز روح در او دمیده نشده باشد 100 مثقال، اگر چه احوط و افضل در این صورت دیه کامل است ـ و اگر روح دمیده شده، چنانچه پسر باشد دیة‌ او  1000 مثقال و اگر دختر باشد دیة او 500 مثقال شرعی است.

آیت‌الله تبریزی(ره)؛ نطفه باشد دیه اش 20 مثقال شرعی طلای سکه‌دار که هر مثقال 18 نخود است ـ‌علقه یعنی خون بسته باشد 40 مثقال ـ مضغه یعنی پاره گوشت باشد 60 مثقال ـ اگر استخوان شده 80 مثقال ـ اگر گوشت آورده، ولی روح دمیده نشده 100 مثقال ـ اگر روح دمیده شده باشد و پسر باشد دیه‌اش 1000 مثقال و اگر روح دمیده شده باشد و دختر باشد دیة او 500 مثقال شرعی طلای سکه‌دار است و در جمیع صور اگر عوض هر یک مثقال طلا، 10 درهم نقره بدهد کافی است.

آیت‌الله خامنه‌ای(مد)؛ اگر جنین به صورت نطفه باشد دیة آن 20 دینار یعنی 20 مثقال طلای مسکوک ـ اگر علقه باشد 40 دینار ـ مضغه باشد 60 دینار ـ جنین اسکلت‌بندی پیدا کرده است، ولی گوشت بر او پوشیده نشده 80 دینارـ اگر گوشت بر آن پوشیده شده است 100 دینار و اگر جنین روح پیدا کرده دیة کامله.

آیت‌الله خوئی(ره)؛ اگر حمل، نطفه باشد دیه او 20 دینار است ـ علقه باشد 40 دینار ـ‌ مضغه باشد 60 دینار ـ اگر دارای استخوان باشد 80 دینار ـ اگر گوشت آورده 100 دینارـ اگر روح دمیده باشد 1000 دینار در پسر و 500 دینار در دختر.

آیت‌الله سیستانی(مد) ؛ انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح و جان گرفتن جنین اسقاط آن جایز است، و بعد از آن مطلقاً جایز نیست، حتی در فرض ضرر یا حرج شدید به احتیاط واجب. و اگر مادر حمل خود را بیاندازد، دیه آن بر مادر واجب است و باید آن را به پدر یا دیگر ورثه اش بپردازد. و اگر پدر حمل را بیاندازد دیه اش بر او واجب است و باید آن را به مادر بپردازد. و اگر مباشر اسقاط پزشک باشد دیه بر او واجب است، مگر اینکه وارث ببخشد، هر چند اسقاط جنین به درخواست پدر و مادر باشد. و کافی است در دیه جنین پس از جان گرفتن آن پرداختن 5250 مثقال نقره، اگر جنین پسر باشد و نصف این مقدار اگر دختر باشد. و بنابر احتیاط واجب دیه جنینی که در رحم بمیرد نیز همین مقدار است. و اگر جنین جان نداشته باشد در صورتی که نطفه باشد کافی است در دیه آن 150 مثقال نقره و اگر خون بسته باشد (علقه) 210 مثقال و اگر گوشت باشد 315 مثقال و اگر استخوان داشته باشد 420 مثقال و اگر اعضا و جوارحش کامل باشند 525 مثقال و بنابر احتیاط واجب فرقی بین پسر و دختر در فرض جان نداشتن نیست.

آیت‌الله شبیری زنجانی(مد) ؛ نطفه باشد دیه اش 20 دینار شرعی ـ علقه یعنی خون بسته باشد 40 دینار ـ مضغه یعنی پاره گوشت باشد 60 دینار و اگر استخوان باشد 80 دینار و اگر گوشت آورده، ولی هنوز روح در او دمیده نشده 100 دینار و اگر روح در او دمیده شده، دیة وی همچون دیة انسان متولد شده است.

آیت‌الله صافی گلپایگانی(مد)؛ اگر نطفه باشد 20 مثقال شرعی طلای سکه دار است که هر مثقال آن 18 نخود است ـ اگر علقه یعنی خون بسته باشد 40 مثقال ـ اگر مضغه یعنی پاره گوشت باشد 60 مثقال و اگر استخوان شده باشد 80 مثقال و اگر گوشت آورده، ولی هنوز روح در او دمیده نشده باشد 100 مثقال و اگر روح دمیده شده چنانچه پسر باشد 1000 مثقال و اگر دختر باشد 500 مثقال شرعی طلا دیه دارد.

آیت‌الله‌ فاضل لنکرانی(ره)؛ ظاهر این است که جنین از وقتی که در رحم قرار می گیرد به مدت 40 روز نطفه است و دیة اسقاط آن در این مدت 20 مثقال شرعی طلای سکه‌دار است که هر مثقال 18 نخود است. پس از آن 40 روز علقه یعنی خون بسته شده است و دیة‌ آن 40 مثقال طلا است، بعد 40 روز مضغه یعنی پاره گوشتی است که دیة آن 60 مثقال است (که مجموع چهار ماه می شود)، پس از آن به صورت استخوان می شود و دیة‌ آن 80 مثقال است، بعد گوشت روییده و صورت‌بندی می شود دیة آن 100 مثقال است و همین که روح در او دمیده شد چنانچه پسر باشد دیة او هزار مثقال و اگر دختر باشد 500 مثقال شرعی طلای سکه‌دار است و در تمام این صور اگر عوض هر یک مثقال طلا، 10 درهم نقره بدهند کافی است.

آیت‌الله‌ گلپایگانی(ره)؛ اگر نطفه باشد 20 مثقال شرعی طلای سکه‌دار است که هر مثقال آن 18 نخود است ـ اگر علقه یعنی خون بسته باشد 40 مثقال ـ اگر مضغه یعنی پاره گوشت باشد 60 مثقال و اگر استخوان شده باشد 80 مثقال و اگر گوشت آورده، ولی هنوز روح در او دمیده نشده باشد 100 مثقال و اگر روح دمیده شده چنانچه پسر باشد 1000 مثقال و اگر دختر باشد 500 مثقال شرعی طلا دیه دارد.

آیت‌الله مکارم شیرازی(مد) ؛ جنین قبل از آنکه روح در آن دمیده شود، دارای پنج مرحله است، نطفه، علقه، مضغه، عظام و لحم، و دیة آن بنابر احتیاط واجب به شرح زیر است: در بیست روز اول (که نطفه است) 15 مثقال معمولی طلا ـ و در بیست روز دوم (که علقه است) 30 مثقال ـ و در بیست روز سوم (که مضغه است)‌ 45 مثقال ـ و در بیست روز چهارم (که عظام است)‌ 60 مثقال ـ و در بیست روز پنجم (که لحم است) قبل از آنکه خلقت جنین کامل شود و در شکم مادر به حرکت درآید 75 مثقال ـ و پس از دمیدن روح در پسر دیة کامل، و در دختر نصف دیة کامل تعلق می گیرد.

آیت‌الله نوری همدانی(مد) ؛ جنین نطفه باشد 20 مثقال شرعی طلا و اگر به صورت خون بسته شده باشد (علقه)40 مثقال و اگر مضغه باشد 60 مثقال و اگر به صورت استخوان باشد بدون گوشت 80 مثقال و اگر جنین کامل باشد و هنوز روح و حرکت نداشته باشد 100 مثقال طلا و اگر روح در آن دمیده شده باشد 1000 مثقال در مذکر و 500 مثقال در مؤنث است (منظور از مثقال شرعی 18 نخود است که سه چهارم مثقال معمولی است).

آیت‌الله وحید خراسانی(مد)؛ اگر حمل نطفه باشد دیه او 20 دینار است ـ علقه باشد 40 دینار ـ‌ مضغه باشد 60 دینار ـ اگر دارای استخوان باشد 80 دینار ـ اگر گوشت آورده 100 دینارـ اگر روح دمیده باشد 1000 دینار در پسر و 500 دینار در دختر.

 * * *

تذکر: هر دینار برابر با یک مثقال شرعی طلا (به نرخ روز) می‌باشد.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/