اولین سفر بعده ده روز ماندن

زمانی که شخصی از محل کار خود 200 کیلومتر دور است پس از آن که بعد از 15 روز به آن محل بر می گردد اولین نماز او در آن مکان شکسته است یا خیر/

آیت الله خامنه ای : اگر در خلال هر ده روز حداقل یک بار براى شغل، سفر انجام شود و این تردّد شغلى حداقل دو سه ماه ادامه داشته باشد، نماز در سفرهاى شغلى ـ غیر از سفر اول و دوم ـ در مبدأ، مقصد و بین راه تمام و روزه صحیح است و اگر ده روز یا بیشتر در یک محلّ اقامت شود، در سفر اول شغلى نماز شکسته و بعد از آن تمام است؛ و در سفرهاى شخصى حکم مسافر را دارید.

آیت الله وحید خراسانی : احتیاط واجب آن است که در آن سفر جمع کنند بین شکسته و تمام  

آیت الله سیستانی : تا سه هفت? اول باید بین شکسته و تمام جمع کند 

آیت الله نوری همدانی : در فرض سئوال صحیح نیست و قربانی باید در منی (وادی محصر) ذبح شود

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/