سوال : فردی به واسط? نذر (معین یا غیر معین) یا اعتکاف مستحبی، معتکف شده؛ اگر روز دوم یا سوم حائض شود، آیا قضاء اعتکاف بر او واجب است؟

آیت ا... بهجت : اگر اعتکاف، واجب معین (نذر معین) باشد، قضاء آن واجب است و اگر واجب غیر معین (نذر غیر معین) باشد؛ باید بعد از بر طرف شدن عذر، اعتکاف را از اول شروع کند.( وسیلة النجاة معظم له، ج1، ص337، م2{1210} )

سوال: با توجه به وسیلة النجاة معظم له، ج1، ص337، م2{1210} ، لطفا پاسخ سوال را بفرمایید:

در مورد نذر مطلقا باید آن اعتکاف را قضا کند و در مورد مستحبی در روز دوم قضا ندارد و در روز سوم اگر حائض شود، باید آن را قضا کند مگر اینکه از اول اعتکاف شرط رجوع کرده باشد. (اسفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... خامنه ای : سوال: سال گذشته در ایام البیض در مسجدی معتکف بودم، پس از اتمام روز دوم حائض شدم. با توجه به این که اعتکاف بر من واجب شده است، آیا برای قضاء آن حتما باید در ایام البیض ماه رجب و در همان مسجد باشد؟

با طرو (شروع) حیض ولو در بعض روز سوم اعتکاف باطل می شود و قضاء ندارد و اگر از قبل اعتکافی به سبب نذر بر او واجب شده قضاء آن را می تواند در هر مسجدی و در هر زمانی به جا آورد مگر آنکه در نذر، اعتکاف در مسجد خاص و زمان خاصی را ملحوظ داشته باشد که در این صورت باید بر طبق همان نذر خود عمل کند.(دریافتی از دفتر مقام معظم رهبری)

آیت ا.. شبیری زنجانی : اعتکاف وی باطل است و در صورتی که اعتکاف به واسطه ی نذر غیر معین بر او لازم گردیده شده باشد، اعتکاف در زمان دیگر بر وی واجب است. (اسفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... صافی گلپایگانی : با توجه به هدایة العباد معظم له، ج1، ص241، م1424، لطفاً پاسخ سوال را بفرمایید:

در مورد سوال اعتکاف در نذر معین و مستحبی قضا ندارد و در نذر غیر معین باید نذر خود را بعد از پاک شدن از حیض ادا کند. (اسفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... فاضل لنکرانی : سوال: با توجه به العروة الوثقی مع تعلیقات معظم له، ج2، ص83، م5 لطفاً پاسخ سوال را بفرمایید:

در اعتکاف مستحب زن وظیفه ای ندارد اما در واجب معین باید اعتکاف را قضا نماید و در غیر معین مجددا باید اعتکاف را اداء انجام دهد. (اسفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... مکارم شیرازی : اگر اعتکاف واجب معین (نذر معین) باشد، قضاء آن واجب است و اگر واجب غیر معین (نذر غیر معین) باشد؛ باید بعد از برطرف شدن عذر، اعتکاف را از اول شروع کند.

اما در اعتکاف مستحبی اگر روز اول و دوم حائض شود چیزی بر او نیست و اگر روز سوم حائض شود، قضاء آن لازم است.(العروة الوثقی مع تعلیقات، 1386، ج2، ص96، م5)

سوال: با توجه به تعلیقه عروة الوثقی معظم له، ص321، م5 لطفاً پاسخ سوال را بفرمایید:

قضای آن واجب است اگر واجب معین باشد بعدا نیت قضا می کند و اگر غیر معین باشد نیت اداء می کند. (اسفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... نوری همدانی : سوال: با توجه به عروة الوثقی، ج2، ص88، م5 لطفاً بفرمایید:

فردی به واسط? نذر (معین یا غیر معین) یا اعتکاف مستحبی، معتکف شده؛ اگر روز دوم یا سوم حائض شود، آیا قضاء اعتکاف بر او واجب است؟

در فرض سوال در اعتکاف مستحبی و نذر معین، قضا واجب نیست و در نذر غیر معین قضا واجب است. (اسفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/