اگر کسی پشه ای را که به بدنش نشسته بکشد1 و نداند خونی  که از پشه بیرون آمده از او مکیده یا از خود پشه می باشد، پاک است و همچنین است اگر بداند از او مکیده ولی جزو بدن پشه حساب شود، اما اگر فاصله? بین مکیدن خون و کشتن پشه به قدری کم باشد که بگویند خون انسان است2، یا معلوم نباشد که می گویند خون پشه است یا خون انسان، نجس می باشد.

1- آیت الله سیستانی: و خونی را که پشه مکیده از او بیرون بیاید آن خون پاک است، زیرا در معرض آن بوده که غذای پشه شود، اگر چه فاصله میان مکیدن خون و کشتن پشه بسیار کم باشد، ولی احتیاط مستحبّ آن است که از آن خون در این صورت اجتناب شود.

2- آیت الله گلپایگانی، صافی: آن خون نجس می باشد، واگر بداند که آن خون را از انسان مکیده و شک کند که جزء بدن پشه شده یا نه، احتیاط اجتناب از آن است.  

آیت الله سبحانی: نجس می باشد.

*****

آیت الله مکارم: مسأله- هرگاه خونی از پشه بیرون آید و نداند خونی است که تازه از او مکیده یا از خود پشه است پاک، ولی اگر بداند هنوز خون جزء بدن پشه نشده نجس می باشد.

آیت الله مظاهری: مسأله – اگر کسی پشه ای را که به بدنش نشسته بکشد خونی که از پشه بیرون می آید پاک است