سوال : آیا شخص میتواند در نیت اعتکاف بر هم زدن آن را شرط نماید؟

امام خمینی (ره) : بله معتکف میتواند در نیت شرط کند اگر عذری برایش پیش آید، حتی در روز سوم، بتواند دست از اعتکاف بردارد. اما شرط کردن رجوع بدون عارض شدن عذری محل اشکال است بلکه ممنوع می باشد.(تحریر الوسیله، ج1، اسماعیلیان، 1408هـ ق، ص308، م13)

آیت ا... اراکی : بله معتکف می تواند هنگام نیت، شرط کند هر وقت بخواهد، حتی در روز سوم بتواند از اعتکاف دست بردارد، حتی اگر بدون عارض شدن عذری باشد.(عروه الوثقی، ج2، ص85، م40)

آیت ا... بهجت : بله معتکف می تواند هنگام نیت، شرط کند هر وقت بخواهد، حتی در روز سوم بتواند از اعتکاف دست بردارد، حتی اگر بدون عارض شدن عذری باشد.(وسیلة النجاة، ج1، ص335، م13(1207))

آیت ا... تبریزی : بله معتکف می تواند هنگام نیت، شرط کند هر وقت بخواهد، حتی در روز سوم بتواند از اعتکاف دست بردارد، حتی اگر بدون عارض شدن عذری باشد.(منهاج الصالحین، ج1، ص295، م1074)

آیت ا... خامنه ای : سوال: اگر کسی در نیت خود شرط رجوع کند آیا بدون بروز مانع می تواند اعتکاف را در روز سوم به هم بزند؟

جایز است برای معتکف در هنگام نیت شرط کند که اگر عذری پیش آید از اعتکاف خارج شود حتی در روز سوم اما شرط خارج شدن بدون عذر صحیح نیست.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... خوئی : بله، جایز است اشتراط رجوع هر وقت بخواهد، اگر چه عارضی نباشد.(منهاج الصالحین، ج2، ص291، م1074)

آیت ا.. سیستانی : بله معتکف میتواند در نیت شرط کند اگر عذری برایش پیش آید، حتی در روز سوم، بتواند دست از اعتکاف بردارد. و دست برداشتن از اعتکاف بدون هیچ عذری محل اشکال است.(العروة الوثقی، 1425هـ ق، ج2، ص490، م40(2599))

آیت ا... صافی گلپایگانی : بله معتکف میتواند در نیت شرط کند اگر عذری برایش پیش آید، حتی در روز سوم، بتواند دست از اعتکاف بردارد. چه اینکه پدید آمدن (عارض شدن) عذری را شرط کرده باشد یا نکرده باشد.(هدایة العباد، 1416ه ق، ج1، ص240، م1416)

آیت ا... فاضل لنکرانی : سوال: اگر کسی در نیت خود شرط رجوع کند آیا بدون بروز مانع می تواند اعتکاف را در روز سوم به هم بزند؟

اگر شرط کرده باشد هر وقت خواست حتی روز سوم و بدون مانع اعتکاف را به هم بزند می تواند و مانعی ندارد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... گلپایگانی : بله معتکف میتواند در نیت شرط کند اگر عذری برایش پیش آید، حتی در روز سوم، بتواند دست از اعتکاف بردارد. چه اینکه پدید آمدن (عارض شدن) عذری را شرط کرده باشد یا نکرده باشد.(هدایة العباد، ج1، ص281، م1417)

آیت ا... مکارم شیرازی : جایز است در اعتکاف در آغاز نیت، شرط کند هر گاه عذر عرفی یا شرعی برای او پیدا شد، بتواند اعتکاف را بر هم بزند، حتی در روز سوم.(استفتائات، ج2، ص164، س492)

آیت ا... نوری همدانی : بله معتکف می تواند شرط کند اگر کاری برایش پیش آمد اعتکاف خود را اگر چه در روز سوم باشد، به هم بزند.(هزار و یک مسأله فقهی، 1383، ج2، ص85، س293)

آیت ا... وحید خراسانی : بله معتکف می تواند شرط کند هر وقت بخواهد، حتی در روز سوم بتواند از اعتکاف برگردد، اگر چه عارضی ایجاد نشود.(منهاج الصالحین، ج2، ص324، م1074)

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/