سوال : آیا می توان به جای نیت روزه ی اعتکاف، روزه های دیگری را نیت کرد؟

امام خمینی (ره) : بله معتکف میتواند به جای نیت روز? اعتکاف، روز? دیگری را چه واجب چه مستحب نیت کند مانند روز? قضای رمضان، نذر ، استیجاری و...

(فرقی بین اقسام اعتکاف و انواع روزه نیست.) (تحریر الوسیله ، ج1، ص278، الثالث/ عروة الوثقی، ج2، ص79، م4)

آیت ا... اراکی : بله معتکف میتواند به جای نیت روز? اعتکاف، روز? دیگری را چه واجب چه مستحب نیت کند مانند روز? قضای رمضان، نذر ، استیجاری و... (عروة الوثقی، ج2، ص79، م4)

آیت ا... بهجت : بله معتکف میتواند به جای نیت روز? اعتکاف، روز? دیگری را چه واجب چه مستحب نیت کند مانند روز? قضای رمضان، نذر ، استیجاری و...

و فرقی بین اقسام اعتکاف و انواع روزه نیست.(وسیلة النجاة، ص331، الثالث(1190))

آیت ا... تبریزی : لازم نیست روزه به نیت اعتکاف باشد و بلکه با هر روزه ای می توان اعتکاف کرد مانند: روزه ی نذر ، استیجاری و...

و فرقی بین اقسام اعتکاف و انواع روزه نیست.(استفتائات جدید، 1383، ج1، ص155،س 750و 751 و753 )

آیت ا... خامنه ای : سوال: آیا میتوان در سه روز اعتکاف، روزه های دیگری را نیت نمود؟

میتوان در اعتکاف روزه واجب یا مستحب گرفت و همچنین فرقی نمیکند روزه ها برای خود یا دیگری باشد.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... خوئی : بله معتکف میتواند به جای نیت روز? اعتکاف، روز? دیگری را چه واجب چه مستحب نیت کند مانند روز? قضای رمضان، نذر ، استیجاری و...

(فرقی بین اقسام اعتکاف و انواع روزه نیست.)(العروة الوثقی مع تعلیقه، ج2، ص72، م4 {2563})

آیت ا.. سیستانی : بله معتکف میتواند به جای نیت روز? اعتکاف، روز? دیگری را چه واجب چه مستحب نیت کند مانند روز? قضای رمضان، نذر ، استیجاری و...

(فرقی بین اقسام اعتکاف و انواع روزه نیست.)(العروة الوثقی مع تعلیقه، 1425ه ق، ج2، ص483، م4{2563})

آیت ا.. شبیری زنجانی : سوال: آیا میتوان در سه روز اعتکاف، روزه های دیگر را نیت نمود؟

صحیح است.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... صافی گلپایگانی : بله معتکف میتواند به جای نیت روز? اعتکاف، روز? دیگری را چه واجب چه مستحب نیت کند مانند روز? قضای رمضان، نذر ، استیجاری و...

(فرقی بین اقسام اعتکاف و انواع روزه نیست.)(هدایة العباد، 1416 ه ق، ج1، ص237، م1402، الثالث)

آیت ا... فاضل لنکرانی : مانعی ندارد. منتها روزه ی اعتکاف باید برای کسی باشد که اعتکاف برای اوست و فرقی نمی کند که روزه ی او مستحب باشد یا واجب. وادا باشد یا قضا. و نذر باشد یا غیر آن.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... گلپایگانی : بله معتکف میتواند به جای نیت روز? اعتکاف، روز? دیگری را چه واجب چه مستحب نیت کند مانند روز? قضای رمضان، نذر ، استیجاری و...

(فرقی بین اقسام اعتکاف و انواع روزه نیست.)(هدایة العباد، ج1، ص278،م1403، الثالث)

آیت ا... مکارم شیرازی : لازم نیست روزه برای اعتکاف باشد؛ بلکه می تواند روزه ی ماه مبارک رمضان یا روزه ی قضا و مانند آن را به جا آورد؛ ولی روزه ی استیجاری مشکل است.(استفتائات جدید، 1386، ج2، ص162، س481)

آیت ا... نوری همدانی : بله معتکف میتواند به جای نیت روز? اعتکاف، روز? دیگری را چه واجب چه مستحب نیت کند مانند روز? قضای رمضان، نذر ، استیجاری و...

(فرقی بین اقسام اعتکاف و انواع روزه نیست.)(التعلیمات علی کتاب عروة الوثقی، ص198،الرابع)

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/