سوال : برای پاک کردن کف زمین به وسیله آب قلیل این روشی که عرض میکنم صحیح است :

اگر به آب جاری یا کُر (شیر و شلنگ) دسترسی نداشتید، می‌توانید بعد از برطرف کردن عین نجاست، با آب قلیل (مثل آب آفتابه) یک بار محل نجس را شسته و آب باقی مانده را به طور کامل با دستمالی جمع کنید و در لگنی بریزید و بعد یک بار دیگر آب بریزید و دوباره با دستمال پاک و دست پاک آب باقی مانده را جمع کنید. آن‌جا پاک می‌شود. ولی توجه داشته باشید که آب داخل لگن نجس است.

یا اینکه حتما باید بر طبق این روش عمل کرد

با آب قلیل و چنانچه غساله خارج نشود، جایی که آب در آنجا جمع می‏شود نجس است و برای تطهیر باید گودالی بکنند تا غساله در گودال جمع شود و بعد از خارج کردن آب از گودال آن را با خاک پاک یا سایر مصالح پر کنند.

آیت الله خامنه ای  : روش مذکور صحیح مى‌باشد.

آیت الله وحید خراسانی : زمین سنگ فرش و آجر فرش و زمین سختى که آب در آن فرو نمى‌رود، اگر نجس شود با آب قلیل پاک مى‌گردد، ولى باید به قدرى آب روى‌آن بریزند که جارى شود، و چنانچه آبى که روى آن ریخته‌اند از سوراخى بیرون رود هم? زمین پاک مى‌شود، و اگر بیرون نرود جایى از زمین نجس که آبها در آن جمع مى‌شود نجس مى‌ماند و براى پاک شدن آن باید به وسیل? چیز پاکى آب جمع شده را بردارند، و بهتر آن است که گودالى بکنند که آب در آن جمع شود، بعد آب را بیرون بیاورند و گودال را با خاک پاک پر کنند.

آیت الله مکارم شیرازی : هرگاه زمینى را با آب قلیل آب بکشند اگر از شن یا ریگ باشد و غساله یعنى آب باقیمانده در آن فرو رود پاک است، امّا ریگهاى زیر آن زمین نجس مى شود. همچنین اگر سراشیبى داشته باشد آب از آن بگذرد پاک مى گردد، امّا اگر غساله روى زمین بماند نجس است، مگر با وسیله اى آن را جمع کنند.