سوال: آیا جوهر خودکار در اعضای وضو و غسل، مانع از صحت آن دو می شود؟
پاسخ: اگر جرمی داشته باشد که مانع رسیدن آن شود، باید برطرف گردد و در صورت شک نیز باید آن را برطرف کرد و تشخیص این موضوع بر عهده مکلف می باشد.
آیت الله مکارم: در مورد جوهر خودکار به این نتیجه رسیده اند که جرم ضعیفی دارد و مانع رسیدن آب به پوست نیست.
-----------------
منبع: امام: استفتائات، ج 1، س 41؛ رهبری: اجوبه الاستفتائات، س 141؛ سیستانی: استفتائات سایت، غسل، س 4؛ وحید: استفتائات سایت، وضو، س 28؛ صافی و گلپایگانی: هدایه العباد، وضو، 103 و جامع الاحکام، ج 1، س 93؛ مکارم: استفتائات، ج 2، س 55؛ بهجت: وسیله النجاه، الوضو، م 92؛ فاضل: جامع المسائل، ج 1، س 124؛ تبریزی: استفتائات، ج 1، س 176؛ نوری: استفتاء از دفتر.
>>> بر گرفته از کتاب «احکام کاربردی؛ وضو، غسل، تیمم»، اسماعیل زارعی، ص 30.