سوال: آیا شخص می تواند در اعضای وضو و غسل، مانع ایجاد کند؛ مانند کاشت ناخن و تاتو روی پوست؟ اگر این کار انجام شده باشد، برای وضو و غسل چه وظیفه ای دارد؟
پاسخ:
آیت الله خامنه ای: فی نفسه اشکال ندارد و در صورت کاشت ناخن، برای وضو و غسل باید مانع - و لو با صرف هزینه ممکن - برطرف گردد و چنانچه می داند امکان برطرف کردن آن نیست و یا رفع آن با مشقت غیر قابل تحمل همراه است و یا ضرر قابل توجهی دارد، در وقت نماز باید وضو یا غسل را انجام دهد؛ سپس مبادرت به این کار کند و وضو و غسل های بعدی را باید به صورت جبیره انجام دهد (یعنی با دست مرطوب مانع را مسح نماید)؛ اما در صورتی که امکان برطرف کردن آن - ولو در روزهای بعد - باشد و برطرف نکند، وضو و غسل جبیره، باطل خواهد بود.
آیت الله سیستانی: غسل و وضو با چیزی که مانع از وصول آب می شود، صحیح نیست و ناگزیر باید آنها را برای انجام غسل و وضوی صحیح، زایل و پاک کرد و قصد آرایش، مجوز چنان کاری نمی شود و تا زمانی که آن را برنداشته، وضو و غسل را جبیره ای انجام دهد.
آیت الله وحید: انجام این کار، حرام است و موجب بطلان وضو و غسل می شود و اگر شخصی این کار را انجام داده، باید آن را در اولین فرصت بردارد (حتی اگر مشقت داشته باشد) و تا زمانی که برنداشته، بنابر احتیاط واجب، لازم است هم وضو و غسل جبیره ای انجام دهد و هم تیمم بنماید و هر وقت آن مانع را برداشت، بنابر احتیاط واجب، قضای عباداتش را به جا آورد.
آیت الله صافی: اشکال دارد؛ ولی چنانچه شخصی مرتکب این عمل شده باشد، در صورت امکان، ناخن مصنوعی را بردارد و وضو و غسل را به نحو معمول انجام دهد و در صورت عدم امکان برداشتن ناخن، با همان حال وضو و غسل جبیره ای انجام دهد و احتیاطا تیمم هم بکند و نماز را بنابر احتیاط واجب، قضا نماید.
آیت الله زنجانی: جایز نیست و در فرضی که غیر قابل برداشت باشد، به دستور جبیره عمل کند.
آیت الله نوری: چنین عملی، بدون ضرورت، کار خلاف است؛ چون حائل است و مانع رسیدن آب به پوست می شود و اگر در مواضع تیمم باشد، باید هم وضو و غسل جبیره ای انجام داده و هم تیمم کند.
آیت الله مکارم: در صورتی که ضرورتی برای این کار نباشد، آن را ترک کنند و چنانچه ضرورتی وجود داشته باشد و امکان جداسازی ناخن هایی مصنوعی هنگام غسل و وضو نباشد، باید وضو و غسل جبیره ای انجام دهد.
آیت الله بهجت: از اول، این کاشتن جایز نیست؛ چون اضطرار ندارد. در وضو و غسل، اشکال پیدا می شود و در داخل وقت نماز، ضایع نمودن امر واجب محسوب می شود و قبل از وقت نماز هم خلاف احتیاط است. ولی اگر این کار را کرد و هنگام وضو یا غسل، امکان بیرون آوردن آن نبود، باید وضو یا غسل جبیره ای انجام دهد.
--------------
منبع: رهبری: استفتائات سایت، مسائل متفرقه غسل، س 1؛ وحید: منتخب احکام، ص 49، س20؛ صافی: استفتائات سایت، کاشت ناخن؛ زنجانی: استفتائات سایت، س 152؛ مکارم: استفتائات سایت، حکم کاشت ناخن یا مژه مصنوعی؛ سیستانی، نوری: استفتائات سایت، کاشت ناخن؛ بهجت: استفتائات، ج 1، س 610.
>>> بر گرفته از کتاب «احکام کاربردی؛ وضو، غسل، تیمم»، اسماعیل زارعی، ص 32-30.