سوال: شخصی بدون مجوز سازمان آب، از خیابان یا پشت کنتور، انشعاب به منزل خود کشیده است، وضو گرفتن یا غسل کردن با این آب چه حکمی دارد؟
پاسخ:
آیات عظام: خامنه ای، نوری، مکارم و بهجت: حکم غصب را دارد و وضو و غسل با آن باطل است.
آیت الله سیستانی: وضو و غسل، صحیح است.
آیت الله وحید: بنابر احتیاط واجب، باطل است.
آیت الله صافی: اگر مسئولین امر، اجازه دهند، اشکال ندارد.
آیت الله زنجانی: غسل و وضو با آب مذکور، حرام است و بنابر احتیاط، غسل و وضویش باطل است.
آیت الله فاضل: اگر بنا دارد پول آب مصرفی را بدهد، وضو و غسل صحیح است و اگر بنا دارد پول آب مصرفی را ندهد، وضو و غسل اشکال دارد و بنابر احتیاط واجب، صحیح نیست.
آیت الله تبریزی: خلاف مقررات است و باید ترک شود و چنانچه مضطر باشد، باید سازمان آب را راضی کند.
----------------
منبع: بهجت: استفتائات، ج 1، س 597 و 598؛ فاضل: جامع المسائل، ج 1، با استفاده از س 146؛ تبریزی: استفتائات، ج 2، س 1276؛ بقیه مراجع: استفتائات کتبی موجود در مرکز ملی پاسخگویی.
>>> بر گرفته از کتاب «احکام کاربردی؛ وضو، غسل، تیمم»، اسماعیل زارعی، ص 28.