سوال: شرایط صحت وضو چیست؟
پاسخ: وضو، سیزده شرط دارد که به پنج دسته تقسیم می شود:
اول؛ شرایط آب وضو:
1. پاک بودن، 2. مباح بودن (یعنی غصبی نباشد)، 3. مطلق بودن (یعنی مضاف نباشد).
دوم؛ شرایط ظرف وضو:
1. مباح باشد، 2. از جنس طلا یا نقره نباشد.
سوم؛ شرایط اعضای وضو:
1. پاک بودن، نبود مانع از رسیدن آب.
چهارم؛ شرایط وضو گیرنده:
1. داشتن قصد قربت، 2. مباشرت در وضو (یعنی خود فرد وضو بگیرد)، 3. مضر نبودن آب، 4. رعایت ترتیب و موالات.
پنجم؛ کافی بودن وقت برای وضو و نماز.
----------------
منبع: توضیح المسائل 16 مرجع، ج 1، م 203.
>>> بر گرفته از کتاب «احکام کاربردی؛ وضو، غسل، تیمم»، اسماعیل زارعی، ص 26.