سوال: در کدام موارد، روزه در سفر صحیح است؟

پاسخ: برخی از مواردی که روزه در سفر صحیح است [1]:
1. نذر کند که روز معینی در سفر روزه بگیرد؛
2. نذر کند که روز معینی را،‌ چه مسافر باشد چه نباشد، روزه بگیرد؛
3. مسافری که نداند روزه مسافر باطل است و جهلش تا مغرب باقی باشد؛
4. روزه داری که بعد از ظهر مسافرت کند؛
5. مسافری که مفطری انجام نداده و پیش از ظهر به طن یا مکانی که قصد ده روز می کند برسد و نیت روزه کند. گر چه این سفر را پیش از ظهر همان روز انجام داده باشد.

توجه: مورد 1 و 2 در مورد ماه رمضان استثنا است؛ یعنی اگر کسی در وطن نذر کند که روزه ماه رمضان یا قضای آن را به جا آورد، این نذر صحیح نیست. [2]

-------------
پی نوشت:
[1]. توضح المسائل ده مرجع، م 1717، 1719، 1721 و 1722؛ خامنه ای: استفتا؛ سبحانی، توضیح المسائل، م 1625،‌1627، 1629 و 1630.
[2]. بهجت، استفتائات، ج 2، س 2947؛ خامنه ای، سایت، استفتائات جدید، روزه مسافر.
>>> برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج 2، موسسه اطلس تاریخ شیعه، ص 281.