سوال: وظیفه کسی که به دلیل بیماری چندین سال روزه نگرفته چیست؟

پاسخ: اگر بیماری فردی چندین سال طول بکشد، بعد از بهبود یافتن، چنانچه تا ماه رمضان سال آینده به مقدار قضا وقت داشته باشد، باید قضای رمضان آخر را بگیرد و قضای سال های گذشته لازم نیست؛ ولی برای هر روز از سال های پیش باید یک مد طعام (برنج، آرد، گندم، نان، جو، خرما، کشمش و مانند آن) به فقیر بدهد.

------------
منبع: کتاب «رساله مصور»، ج 2، موسسه اطلس تاریخ شیعه، ص 278.