سوال: تکلیف مسافر نسبت به روزه چیست؟

پاسخ: به طور کلی مسافری که باید نمازهای چهار رکعتی را در سفر دو رکعت بخواند، نباید روزه بگیرد و مسافری که نما تمام می خواند - مانند کسی که شغلش مسافرت یا سفرش معصیت است - باید در سفر روزه بگیرد.

توجه: به نماز چهار رکعتی «نماز تمام» گفته می شود، در مقابل «نماز شکسته» که دو رکعتی است.

---------------
منبع: توضیح المسائل ده مرجع، م 1714؛ خامنه ای: استفتا؛ سبحانی، توضیح المسائل، م 1622.
>>> برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج 2، موسسه اطلس تاریخ شیعه، ص 280.