سوال: سوزاندن آیات قرآن و اسامی ائمه علیهم السلام چه حکمی دارد؟
پاسخ: سوزاندن آیات قرآن و اسامی مبارک ائمه معصومین علیهم السلام که - برای مثال - در روزنامه چاپ شده، جایز نیست؛ [1] ولی در آب ریختن یا تبدیل آن به خمیر برای بازیافت و نیز دفن آن در جایی که بی احترامی محسوب نشود، اشکال ندارد. [2]
توجه: هر گاه وجود آیات قرآن و نام خداوند و معصومین علیهم السلام در کاغذی قطعی نباشد، سوزاندن و دور انداختن آن اشکال ندارد و جستجو برای یافتن این موارد لازم نیست؛ ولی اگر کسی بداند که در ورقه ای چنین چیزی وجود دارد، هتک حرمت [3] و سوزاندن آن جایز نیست. [44]
--------------
پی نوشت:
[1]. امام: اگر موجب هتک شود، اشکال دارد و بنابر احتیاط واجب باید از سوزاندن اجتناب نماید.
[2]. امام، استفتائات، ج 1، نجاسات و احکام آن، س 312 و با استفاده از س 79؛ بهجت، استفتائات، ج 1، س 261؛ خامنه ای، اجوبة الاستفتائات، س 165؛‌ صافی، جامع الاحکام، ج 1، س 57؛ مکارم، استفتائات جدید، ج 2، با استفاده از س 81.
[3]. بی حرمتی.
[4]. امام، استفتائات، ج 1، نجاسات و احکام آن، س 312 و با استفاده از س 79؛ بهجت، استفتائات، ج 1، با استفاده از س 264 و 270؛ صافی، جامع الاحکام، ج 1، س 70؛ مکارم، استفتائات جدید، ج 2، با استفاده از س 81.
خامنه ای: سوزاندن و دور ریختن اوراقی که امکان استفاه از آن در صنعت کارتن سازی و مانند آن وجود دارد یا بر یک طرف آن نوشته شده و طرف دیگر قابل استفاده برای نوشتن است، به علت وجود شبهه اسراف، خالی از اشکال نیست.
خامنه ای، احوبة الاستفتائات، س 163.
 >>> برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج 1، ص 193.