سوال: زن مستحاضه چگونه باید نماز آیات را بجا آورد؟
پاسخ: اگر در حالی که زن، مستحاضه است، یکی از اسباب نماز آیات پیش آید؛ مثلا زلزله شود، باید آنچه برای نمازهای یومیه گفته شد، انجام دهد و  نماز آیات را بخواند و اگر نماز آیات در وقت نماز یومیه واجب شد، اگر چه بخواهد هر دو را پشت سر هم بجا آورد، احتیاط واجب آن است که هر دو را با یک غسل و وضو به جا نیاورد، بلکه برای هر یک، وضو و غسل جداگانه انجام دهد.
------------------
منبع: توضیح المسائل، م 431-430.
 >>> برگرفته از کتاب «احکام ویژه بانوان»، محمد حسین فلاح زاده، نشر معروف، 1395، ص 23.