سوال: حکم قطع خون استحاضه هنگام غسل، در بین نماز یا بعد از آن چیست؟
1. اگر در موقع غسل، خون قطع نشود: غسل صحیح است ولی اگر در بین غسل، استحاضه متوسطه، کثیره شود، چنانچه مشغول غسل ترتیبی یا ارتماسی بوده، واجب است همان را از سر بگیرد. [1]
2. اگر در بین نماز، خون قطع شود و مستحاضه نداند که در داخل هم قطع شده یا نه: چنانچه بعد از نماز بفهمد قطع شده بوده، باید وضو و غسل و نماز را دوباره بجا آورد. [2]
3. اگر بعد از غسل و پیش از نماز، خون استحاضه کثیره به طور کامل قطع شود: چنانچه وقت تنگ باشد که نتواند غسل کند و نماز بخواند، با همان غسل می تواند نماز بخواند و حکم وضو هم همین است. [3]
4. اگر مستحاضه بداند که پیش از گذشتن وقت نماز،‌ به طور کامل از خون پاک می شود، یا به اندازه خواندن نماز،‌ خون قطع می شود: باید صبر کند و نماز را در وقتی که پاک است بخواند. [4]
--------------
پی نوشت:
[1]. توضیح المسائل، م 416.
[2]. همان، م 422.
[3]. همان، م 424.
[4]. همان، م 410.
 >>> برگرفته از کتاب «احکام ویژه بانوان»، محمد حسین فلاح زاده، نشر معروف، 1395، ص 27-26.