سوال: آیا زن می تواند بدون اجازه شوهر، پول مخارج مشترک زندگی را هزینه کند؟
پاسخ: اگر شوهر مبلغی را به صورت روزانه یا ماهانه برای مخارج مشترک زندگی در اختیار همسر می گذارد، او نمی تواند بدون اجازه و رضایت شوهر به  دیگران هدیه یا صدقه دهد. ولی چنانچه مخارج خودش را به صورت وجه نقد می پردازد، یا آن مبلغ را به او می بخشد، یا برای مصرف به او اختیار کامل داده است، بخشش و صدقه و صرف در امور دیگر نیاز به اجازه او ندارد.
----------------
منبع: تحریر الوسیله، ج 2، ص 317، م 10 تا 12.
 >>> برگرفته از کتاب «احکام ویژه بانوان»، محمد حسین فلاح زاده، نشر معروف، 1395، ص 191-190.