سوال: شیوه های پرداخت نفقه زن از سوی مرد چیست؟
پاسخ: چگونگی پرداخت نفقه همسر، یا بدین گونه است که زن نیز مانند سایر اعضای خانواده طبق معمول با شوهرش هم خوراک می شود یا شوهر، خوراک و لباس را تهیه می کند و در اختیار او می گذارد. [1]
اگر زن و شوهر توافق کنند که نفقه به صورت پول پرداخت شود، اشکال ندارد و زن آن پول را مالک می شود و در چگونگی مصرف، اختیار با خود اوست و شوهر نیز به وظیفه خود عمل کرده و وجوب پرداخت نفقه از او ساقط می شود، ولی هیچ کدام حق ندارند دیگری را به پرداخت نفقه به صورت پول نقد وادار کنند. [2]
-----------------
پی نوشت:
[1]. تحریر الوسیله، ج 2، ص 317، م 12.
[2]. همان، ص 318، م 14.
 >>> برگرفته از کتاب «احکام ویژه بانوان»، محمد حسین فلاح زاده، نشر معروف، 1395، ص 190.