سوال: آیا نفقه زنی که مطیع شوهر نیست و اجبار او به کار در خانه جایز است؟
پاسخ: اگر زن در اموری که اطاعت شوهر واجب است، تخلف کند و به وظیفه خود عمل نکند، حق نفقه ندارد. [1]
همچنین مرد حق ندارد همسر خود را به خدمت خانه مجبور کند. [2]
-----------------
پی نوشت:
[1]. توضیح المسائل، م 2413.
[2]. همان، م 2414.
 >>> برگرفته از کتاب «احکام ویژه بانوان»، محمد حسین فلاح زاده، نشر معروف، 1395، ص 190.