سوال: حکم سفر غیر واجب زن بدون اجازه شوهر چیست؟
پاسخ: اگر زن بدون اجازه همسرش به سفری برود که بر او واجب نباشد، سفر معصیت است و باید در آن سفر، نماز را تمام بخواند، ولی اگر مثل سفر  حج واجب باشد، باید نماز را شکسته بخواند.
------------------
منبع: توضیح المسائل امام، پس از م 1294.
 >>> برگرفته از کتاب «احکام ویژه بانوان»، محمد حسین فلاح زاده، نشر معروف، 1395، ص 194.