سوال: آیا زن باید از همسرش در مسائل جنسی اطاعت نماید؟ حکم عدم اطاعت چیست؟
پاسخ: زنی که عقد دائمی شده، باید خود را برای هر لذتی که شوهرش می خواهد، تسلیم کند و بدون عذر شرعی از نزدیکی کردن او جلوگیری نکند. [1]
توجه:
- بر زن واجب است آنچه را که موجب تنفر شوهر است و ضد کامیابی و لذت بردن امور جنسی است، از خود دور کند. [2]
- اگر شوهر خواستار پاکیزگی و آرایش همسرش باشد، بر زن واجب است که خود را برای همسرش تمیز کند و بیاراید. [3]
- اگر زن نسبت به اموری که گفته شد، از شوهرش اطاعت نکند، ناشزه شده و حق نفقه و همخوابی ندارد، ولی مهریه او از بین نمی رود. [4]
-----------------
پی نوشت:
[1]. توضیح المسائل، م 2412.
[2]. تحریر الوسیله، ص 305، القول فی النشوز.
[3]. همان.
[4]. همان.
 >>> برگرفته از کتاب «احکام ویژه بانوان»، محمد حسین فلاح زاده، نشر معروف، 1395، ص 193.