سوال: آیا عدم اطاعت زن از شوهر در مسائلی مانند تمیز کردن خانه، پختن غذا و ... موجب ناشزه شدن او می شود؟
پاسخ: ترک اطاعت شوهر در کارهایی که بر زن واجب نیست، سبب ناشزه شدن او نخواهد بود. بنابر این اگر زن از خدمات خانه و خواسته های شوهر  که مربوط به امور جنسی نمی شود - مانند تمیز کردن منزل و پختن غذا و آب دادن به شوهر و پهن کردن رختخواب - خودداری کند، ناشزه نیست.
----------------
منبع: تحریر الوسیله، ص 305، القول فی النشوز.
 >>> برگرفته از کتاب «احکام ویژه بانوان»، محمد حسین فلاح زاده، نشر معروف، 1395، ص 193.