سئوال: دانشجویانی که در خوابگاه ده روز یا بیشتر می مانند و بین آنجا و محل تحصیل رفت و آمد می کنند و فاصلهء بین آن دو، کمتر از چهار فرسخ شرعی است، حکم نماز و روزه شان چگونه است؟

امام: اگر در مدت ده روز، تنها یک مرتبه و به اندازه دوساعت، از خوابگاه به دانشگاه بروند، نماز تمام و روزه صحیح است و در غیر این صورت شکسته است و روزه صحیح نیست1.

آیة الله تبریزی:بنابر احتیاط واجب،باید نماز را در بین شکسته و تمام جمع کند و اگر روزه بگیرند، صحیح است و قضا ندارد2.  

آیة الله خامنه ای:اگر در مدت ده روز، به اندازه یک تا دو ساعت در روز- یا چند روز که مجموع آن به مقدار یک سوم روز یا یک سوم شب باشد – از خوابگاه به دانشگاه بروند، نماز تمام و روزه صحیح است و درغیر این صورت نماز شکسته و روزه صحیح نیست3.
 _______________________________________

1: توضیح المسائل مراجع، م 1338
2: دفتر، تبریزی
3: اجوبة الاستفتائات، س 659

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/