سوال: آیا شروطی که در حین خواستگاری مطرح می شود حکم شروط ضمن عقد را دارد ؟ مثل شرط تحصیل یا اشتغال به کار
پاسخ:
آیت الله خامنه ای: به هر حال اگر شروط مذکور در ضمن عقد ذکر شود و یا عقد مبتنی بر آن واقع شود وفای به آن لازم است.

آیت الله مکارم شیرازی: می توانند چنین شرطی بنمایند و اگر در ضمن عقد چنین شرطی کردند،اگر مخالفت شد طرف مقابل می تواند عقد را فسخ نماید.

آیت الله وحید خراسانی: بله باید زوج به آن ملتزم بماند.

آیت الله فاضل لنکرانی: در صورتی که عقد مبتنی بر همان شروطی که در زمان خواستگاری مطرح می شود خوانده شود، یا در ضمن عقد شروط را ذکر کند، شرط ضمن عقد حساب می شود

استفتاء‌از سایت مراجع
شروط ضمن عقد