سوال: اگر دختری بدون اجازه پدر با کسی صیغه خونده و متاسفانه بکارتش زائل شده، آیا بعد از این می تواند بدون اذن پدر با فرد دیگری صیغه محرمیت بخواند با توجه به اینکه باکره نیست؟

پاسخ:

آیت الله خامنه ای: در فرض سؤال اگرچه دختر حکم باکره را ندارد ولی احتیاط در اجازه از پدر یا جد پدری ترک نشود.

آیت الله مکارم شیرازی: ازدواج دختر باکره (موقت یا دائم) بدون کسب اجازه ولی دختر جایز نیست. و منظور از باکره دختری است که قبلا شوهر نکرده است، خواه عضو بکارت موجود باشد، یا نه.

آیت الله وحید خراسانی: اگر بکارتش در اثر نزدیکی از بین رفته باشد چنانچه رشیده است نیازی به اجازه ی پدر یا جد پدری برای ازدواج ندارد

آیت الله فاضل لنکرانی: اگر دختر بکارت خود را از دست داده، می تواند بدون اجازه پدر ازدواج موقت کند و اگر باکسی که ازدواج موقت کرده، نزدیکی هم کرده است بعد از تمام شدن عقد موقت، اگر بخواهد بامرد دیگری ازدواج موقت یادائم کند باید دو حیض صبر کند و بعد از پاک شدن کامل از حیض دوم می تواند عقد بخواند.

استفتاء‌از سایت مراجع

اذن پدر