?? سوال : من کلمات نماز را همانگونه که از پدر و مادرم آموخته ‏ام و در دبیرستان آموزش داده ‏اند، تلفّظ مى‏ کردم. بعداً متوجه شدم که کلمات را اشتباه ادا مى‏ کرده‏ ام. آیا طبق فتواى امام(قدّس‏ سرّه) اعاده نماز بر من واجب است یا آنکه همه نمازهایى را که به آن صورت خوانده ‏ام، صحیح هستند؟

√ پاسخ : در فرض سؤال، تمامى نمازهاى گذشته محکوم به صحّت‏ است و اعاده و قضاء ندارد.

---------------------------------------------------------------------------------
منبع : http://www.aviny.com/Ahkam/Estefta1/namaz_2.aspx#a14