? تذکر به افرادى که از روى سهل‌انگارى نماز را نشسته مى‌خوانند
-------------------------------------------------------------------------------

?? باتوجه به اینکه نماز نشسته شرایطى دارد اما بسیارى از افراد مخصوصاً خانم‌هاى مسن با کوچکترین پا دردى نماز را نشسته مى‌خوانند آیا باید به آنان تذکر داد؟

√ پاسخ:
در فرض مذکور تذکر لازم نیست مگر اینکه اشتباه ناشى از جهل به حکم باشد که در این صورت بنابر احتیاط ارشاد، لازم است.